Když bývalo XIX. století

Stalo se dnes

z dobového tisku

2. leden 1849

Baron Sunstenau dán do pense

Zpráva úřední: Do pense dán polní podmaršálek Jindřich baron Sunstenau z Schützenthalu, komandant pevnosti Holomouce.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

3. leden 1849

Jelačić-bán porazil maďarského Perczela

Jelačić-bán porazil vůdce maďarského Perczela u Móru (blíže Stolního Bělohradu) na hlavu. V léto bitvě padlo 600 Maďarů, přes 1000 jest zajatých; kanony a prápory maďarské dostaly se do rukou vojska Jelačiće-bána. Mezi padlými jest jeden generál Maďarův.

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 3.1.1849

3. leden 1849

Pesť jest obsazen

Z Vídně 3. ledna. Právě (o 2 hod ) dostáváme hodnověrnou zprávu, že Pesť jest obsazen od našeho vojska.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

4. leden 1849

Gustav hraběte Chorinský presidentem

Jeho c. k. Milost ráčil dvorského radu při vládé zemské nad Enží Gustava hraběte Chorinského učinili nejmilostivěji presidentem Dolnorakouské vlády zemské.

Zdroj: Moravské noviny č. 3, 4.1.1849

4. leden 1849

Windischgrätz má hlavní stan před Budínem

Dle 10. válečního bulletinu z Uher měl Windischgrätz dne 4. hlavni stán v Bie, 4 hod. před Budínem. Dne 3. přišla k němu deputace sněmu, kterou nepřijal. Šlik dobře pokračuje k Miškolci.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

5. leden 1849

Piret de Bihain

Ludvík baron Piret de Bihain, polní podmaršálek a komandant druhého sboru rezervního ve Vlaších, učiněn jest komandujícím generálem v Moravě a Slezsku.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

5. leden 1849

Revoluce proti Košutovi

V Pešti prý se připravuje revoluce proti Košutovi s Deákem v čele. Držel prý, povídají soukromé zprávy, v posledním sezení maďarského sněmu takovou ohnivou řeč proti politice Košutově, že museli tohoto diktatora bez sebe ze sněmovny vyněsti.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

5. leden 1849

Spolek numismatů

Tuty dny utvořil prý se zde spolek numismatů.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

5. leden 1849

Košut z Peště se odebral

Z Peště dne 5. Košut se sněmem, ministry, vojskem do Debrečína se odebral.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

9. leden 1849

Zahynutí K. Herziga

Z Liberka přišla zpráva o smutném zahynutí fabrikanta K. Herziga, poslance říšského sněmu. Zasypalo ho klenutí při shořeni jeho fabriky v Grünxvxaldu.

Zdroj: Národní Noviny č. 7, 9.1.1849

10. leden 1849

Zlatá ruda v Kalifornii

Zprávy o hojnosti zlaté rudy v Kalifornii ouplně se potvrzují. Zlato jest dobré a vyrovná se docela virginskému.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

11. leden 1849

Šlik dobyl vítězství nad Meszárosem

Polní podmaršál Šlik dobyl vítězství nad Meszárosem; tento udeřil s velikou přesilou se čtyř stran najednou na naše vojsko u Košice, byl ale ouplně poražen. (Tato zpráva přišla telegrafem do Prahy dne 9. ledna.)

Zdroj: Národní Noviny č. 9, 11.1.1849

11. leden 1849

Baron Doblhoff

Z Holomouce 11. ledna. Baron Doblhoff byl tyto dni vyvolen za miniořádního poslance a ministra do Haagu a odejde tam co nejdříve.

Zdroj: Národní Noviny č. 12, 14.1.1849

12. leden 1849

Alexandr Zavodzký ve Lvově

Na návrh prozatímního ministra veřejného vyučování jmenoval JCM. 12. ledna doktora Alexandra Zavodzkého, posavádního professora silozpytu v Přemyšlu, professorem silozpytu ve Lvově.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

16. leden 1849

Meszáros zajat

Prešpurské Noviny oznamují, že jest Meszáros zajat.

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

16. leden 1849

Arcivévoda Karel Ferdinand

Arcivévoda Karel Ferdinand odebral se do Vlašska k c. k. vojsku.

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

16. leden 1849

Levoča obsazena jest

Psaní z Košic od 16. ledna oznamuje, že již také Spišská stolice od rak. vojska obsazena jest. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

16. leden 1849

Voda ve Vídni

Přes noc zaplavila voda skoro třetinu Vídně. Voda vystupuje ještě pořád a hrne se již do vnitř města. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

18. leden 1849

Alexander Dumas

Alexander Dumas, známý spisovatel románů, posloupil svým 45 věřitelům všecko své jmění, aby ušel osobnímu vězení.

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849
[Dumas, 1849]

18. leden 1849

Cholera v Kaziměři

Z Krakova 18. ledna. Cholera, jenž v městě židovském Kaziměři 100 osob zachvátila, ode 3 dní vypukla v městě.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

19. leden 1849

Riegrova podobizna od p. Mánesa

Slyšíme, že spolek zdejších umělců odeslal do Kroměříže p. Mánesa, aby přinesl podobiznu Riegrovu, klerá nákladem spolku vyjde v kamenotisku.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

19. leden 1849

Cholera v Haliči

V Haliči se ukázala loňského roku cholera v 1559 obcích, 104.124 osob na ni onemocnělo a 41.055 osob z nich zemřelo.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

19. leden 1849

Srbové udeřili na Vršec

Dne 19. ledna v pět hodin ráno udeřili Srbové na Vršec. Strhla se lítá bitva, která trvala od pěti hodin ráno až do šesti odpoledne. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

20. leden 1849

Voda vystoupila opět

Z Vídně dne 20. l. Voda dnešního dne po odpadnutí vystoupila opět.

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

20. leden 1849

Místopresident francouzké republiky

Z Paříže 20. ledna. Národní sněm volil dnes místopresidenta republiky. Vyvolen byl Boulay. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

21. leden 1849

Voda ve Vídni

Z Vídně 21. ledna. Dnes jest opět jeden díl předměstí Leopoldova a Rossau-a vodou zaplaven.

Vody v průplavu dunajském již včera přibývalo, ačkoliv větší rameno Dunaje mimo města zvolilo si jiné řečiště.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

22. leden 1849

Adolf hr. Barth-Barthenheim

Adolf hr. Barth-Barthenheim, radda u zemské vlády rakouské nad Enží, jest na jeho žádost od JCMti 22. ledna dán do pense.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

24. leden 1849

Vrah Latourův

Najatý vrah Latourův — píše se Hradeckým novinám — je prý již dopaden. Spoluvědoucí onoho plánu pronesl prý umíraje jméno jeho.

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

24. leden 1849

Rodina Rothschildova měla raddu

Z Vídně dne 3.února. Rodina Rothschildova měla dne 24. 1. rodinnou raddu o přejmutí nové rak. půjčky s domem Sinau.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

25. leden 1849

JCVst. paní arc. Hildegarda porodila

JCVst. paní arc. Hildegarda, choť JCVsti. arc. Albrechta, porodila dne 25. v noci v Solnohradě dceru, Mathildu-Marii Adelgundu Alexandru.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

27. leden 1849

Hrabě Koloredo vyslancem v Londýně

Z Londýna dne 27. ledna. Hrabě Koloredo jest za rakouského vyslance na zdejším dvoru ustanoven.

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849

27. leden 1849

Maďaři brali v Kremnici

Z Kremnice 27. ledna. Jsme tedy v městě tom, kde se razejí dukáty, v Kremnici! Škoda jenom, že nám Maďaři všecko zlato i stříbro, ražené neražené, v ceně 62 tisíc stř. odvezli!

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

27. leden 1849

Bar. Čorić dobyl Šťávnici

Bar. Čorić táhna za Görgeyem dobyl Šťávnici po krátkém boji. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

28. leden 1849

Jásot obyvatelů Kečkemetských

Dle zpráv z Peště od 2. t. m. vtáhlo cís. vojsko dne 28. t. m. v náramném jásotu obyvatelů Kečkemetských do jejich města. Prchající maď. vojsko shromážďuje se u Segedína, a zdá se, jakoby se tam opět postaviti chtělo.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

29. leden 1849

František Josef navštívil Prahu

V Praze dne 30. ledna. Včera ráno o 8 hod. navštívil JMst císař František Josef I. Prahu.

Slovanská Lípa uzavřela ve včerejším sezení vyslati k JMsti deputaci s poklonou.

Dnes ráno opustil JMst opět Prahu; městská radda doprovází JMst.

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

30. leden 1849

Srbové v Bačce ku předu postupují

Z Bělehradu 30. ledna. Právě jsme dostali zprávu, jak Srbové v Bačce ku předu postupují. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849