Když bývalo XIX. století

Přehled staveb veřejných

20. duben 1849

Časopis Austria od 20. dubna, redigovaný od minist. raddy K. Černíka, podává přehled větších a důležitějších staveb veřejných, od ministerium nyní vyváděných, z něhož tu část vyjímáme. Přede vším zajímají činnost ministerium pro stavby železnice. Na železnici jižní, která, až bude dokonána, spojí moře Siné čili Jaderské s mořem severním, pokračuje se v stavení bez přestání. Na všech místech mezi Hlohnicí a Lublánou, kde jsou mezery, pracuje se, jmenovitě na Semerníku, kdežto se ze strany štýrské již dostoupilo k tomu místo, kde se skrz ten vrch bude museti prokopati tunel 800 sáhu zdélí. (Vyvedení tunelu přejali bratři Kleinové.)

Nedostavený kus železnice mezi Celjí a Lublánou dokoná se ještě během tohoto roku: od Lublány ku Terstu samému započne se též stavení ještě letos.

Od Prahy ku hranicím saským blíží se stavení již ku konci, tak že roku 1850 Praha jistě bude spojená pruty železnými s Drážďany.

Ve Vidni založí se nové centrální nádraží blíž domu invalidního na venkovské silnici (Landstrasse), v němž se spojí železnice severní a jižní. Budeť to zajisté veliký prospěch a pohodlí pro pocestné i pro obchod, jelikož celní, poštovní a jiná potřebná stavení všechna budou pospolu. Plány k této důležité stavbě již se zhotovují.

Po železnicích mělo ministerium zvláště zřetel obrácený ku stavbám vodním. Rovná se řečiště Muravy, Enže, Dravy, Inu, Svitavy, Morava (nyní na čas práce zastavena) a jiných řek v Čechách, v Haliči a Rakousích. Opravením vodní cesty po Sávě docílí se, že bude se časem moci jezditi na větších lodích po řece Kulpě, a rovněž hleděti se bude k tomu, by po Dněstru v Haliči mohlo se jezditi na parních lodích. U Vídně pak podobá se, že v skutek uvedena bude konečně myšlénka dávno projevená, urovnati břehy Dunaje a vystavěti přes něj most stálý, jenž by všelikým třenicím ledu navždy odporoval. Činí se k tomu již přípravy. Reka Ečova v Tyrolsku jižním rovněž se bude brzce regulovati.

Na silnicích neméně se pracuje. Zakládajiť se silnice nové a přestavují se částečně staré, nedobře a zvláště přes vrchy založené. V skutku stoji vydržování a zvelebování silnic agrárních v zemích českých, německých, pak v Haliči a Dalmacii ročně 5 mil. zl., kdežto mýto silničně vynáší jen 2½ mil. zl. Letos staví se v Rakousích přístupnější přejezd přes vrh Ičlsdortský ke Znojmu a přes Merdrsdorfský k Rohaum, v Čechách na příhodnější silnici v Krkonoších, a tak téměř ve všech zemích.

Mezi velkými stavbami pozemskými zasluhují ve Vídni obzvláštního povšimnutí: dům pro pomatené na mysli v Hernalsu u Vídně, jenž bude zřízen dle vzoru nejvýtečnějších ústavu toho druhu; špitál okresní na předměstí Vídence pro 700 nemocných, s oddělením pro dítky nemocné, co první státní ústav toho spůsobu; v Praze přistaví se k obecné nemocnici křídlo východní, a nádraží uvede se v spojení se všemi úřady celními, poštovními a potřebnými sklady v jedno velikanské stavení.

Vůbec usiluje ministerium pro stavby veřejné všemožně o zvelebení stavení, a přáti toliko jest, by v obtížném podnikání svém ode všech osvícených, o zvýšení blaha státu opravdově pečlivých občanů co nejvíce bylo podporováno.

Zdroj: Národní Noviny č. 100, 28.4.1849