Když bývalo XIX. století

Malostranští v Praze

4. leden 1849

Slyšíme z mnohých stran, že měšťané Malostranští v Praze zamýšlejí od ostatní Prahy se odtrhnouti a sami pro sebe obec míti, tak sice, žeby Malá strana v každém ohledu sama městem byla. Měli by totiž svůj vlastní magistrát, své vlastní důchody atd. V neděli prý připravuje se zvláštní schůzka k tomuto oučeli.

Nechceme zde ještě příčiny tohoto podniknutí rozbírati, ačkoli lehce pochopili možná, žeby si pak na Malé straně zřídili poněmčilci eldorado své: musíme ale úsilně proti takovému roztržení naši slavné Prahy co nejvroucněji mluviti. Žádný pravý Čech nebude podporovati krok takový, jimž by se oslabilo hlavní město naši země, neboť nám všem na mohútnosli a slávě obce Pražské velice záleženo být musí, poněvadž ona jakožto srdce střední celé zemi život podává. Ostatně by rozdělení toto bylo také znamenitý krok do zadu; neboť za onoho času též Malá strana, Staré město a Nové město každé pro sebe obcí bylo, a každý, komu stará naše hisliorie povědoma jest, dobře věděti musí, jak sobě ku př. horliví vlastenci tenkrát na tom záleželi dali a jaké práce to slálo, než se Staré a Nové město v jednu obec spojily a pod jednu raddu postavily. A my v těchto časích chtěli bychom, co již pohromadě jest, odloučili ? Chtěli bychom malicherným třenicím a hádkám mezi dvěma jen mostem rozdělenými městy bránu otevřiti? Chtěli bychom bezbožné centralisaci, která beztoho nad námi jako meč napřažený visí, ještě sami pomahati slabením Prahy, aby pak proti Vídni tím lépe se hodila za nějaké provinciální neb krajské město?

Jsme ostatně té pevné naděje, že se všichni Malostranští vlastenci tomuto škodlivému kroku, jenž nepochybně buď v liché marnosti základ svůj má aneb od strany nám odporné důmyslně nastrojen jest, ze vší moci své protiviti.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849