Když bývalo XIX. století

Praha jest opět v stavu obležení!

10. květen 1849

V Praze dne 10. května. Tak se tedy přece dodělala nesmyslná strana toho, z čeho jsme jí tolikrát varovali, ale nadarmo: Praha jest opět ve stavu obležení, konstitučních svobod jsme zase na čas zbaveni, a to jen pro zlomyslnost několika lidí a pro zbrklost zavedené mládeže.

Poštěstilo se nám ještě ve včerejším čísle nejhlavnější zprávy podati, poněvadž se totiž první a čtvrtá strana našich novin obyčejně teprva okolo 9 hod. ráno do rychlolisu dává, použili jsme času a v krátkosti jsme nejhlavnější zprávy ještě do zadu položili, jen proto, aby snad pověst, která obyčejně zvětšuje, neuvedla celou zem do strachu a nepokoje. Právě když se dnes 10ho mezi 9. a 10. hod. ráno počaly naše noviny v Praze vydávati, objevilo se též ouřední ohlášení na rozích, kterým se prohlašuje slav obležení na Prahu. Zní takto:

Oznámení.

Souhlasnými zprávami a vyšetřenými událostmi ujištěno jest, že zločinný spolek přípravy činí, aby pokoj tohoto města a této země zrušil.

Ze sousední země odbojnická strana rozšiřuje prohlášení, která veřejně k revolucí vyzývají, — pokusilo se o to, naše vojsko k odpadnutí svésti.

Tyto okolnosti pohnuly představené nejvyšších ouřadů civilních a vojenských k docílení všeobecného pokoje a bezpečností a k ochraně každého věrného občana, proti návalům zločinné strany, hlavní město a tvrz Prahu s předměstí, pak místa Rusín, Nebušice, Šárky, Selce, Bohnice, Smržov, Kobylis, Prosik, Hloubětín, Malešice, Nové Strašice, Záběhlice, Chodov, Kundratice, Modřany, Velhé Chuchle, Slivenec, Stodůlky, Řep, a všechna jiná v tomto vyznačeném okresu ležící místa, ode dne tohoto oznámení v stav válečný prohlásiti.

Následkem toho se nařizuje:

 1. Všechny ouřady civilní v okresu, ve stav válečný položeném, které ostatně ve svém ouřadování neomyleny zůstanou, jsou vojenskému ouřadu podřízeny.
 2. Národní obrana a ozbrojené městské sbory proukázaly v posledních dnech takovou horlivost a věrnomyslnost, že se jejich napomáhání pro zachování pokoje a pořádku s důvěrou očekává. Zůstanou tedy národní obrana a městské sbory starého a nového města pod velením prov. velitele pana Ondřeje Haase ve své činnosti. Než z vojenských ohledů musí národní obrana a městské sbory malostranské na čas vyzdviženy zůstati.
 3. Všeobecné odzbrojení staniž se ve 48 hodinách. Vyjmuti jsou mimo národní obrany starého a nového města, a ozbrojených městských sborů jmenovaných městských oddělení, c. k. ouředníci, k nošení pobočné zbraně uprávnění, a též finanční stráž. V městě a v předměstích zbraň náležitě poznamenaná odvede se v c. k. zbrojárně, který odvod se listem osvědčí. V ostatních místech zvláštní komissi budou zbraně přijímati.
 4. Právo associační buď na čas vyzdviženo.
 5. Vydávání časopisů závisí od povolení vojenského ouřadu.
 6. Bez povolení ouřadu vojenského se nesmí ničehož tisknouti a uveřejniti.
 7. Všickni cizí, to jest osoby, které do Prahy domovem nenáležejí, mají v 48 hodinách vykázati cestovním listem při c. k. městském hejtmanství účel svého přebývání. Tento ouřad ve srozumění s c. k. městským komandem jim udělí buď listy k delšímu přebývání, buď visum (povolení) k dalšímu cestování. V posledním pádu musí Prahu hned opustiti a nastoupiti cestu jim poukázanou.

Náhlému soudu propadne:

 1. Kdo by se zbraní ouřadu neb stráži se protivil.
 2. Kdo slovem, písmem neb skutkem k odporu proti ouřadu vzbuzovati se snaží.
 3. Kdo c. k. vojsko k zrušení víry a svých povinností svésti se snaží. S ostatními, kteří dle těch svrchu oznámených nařízení spravovati se nebudou, nakládáno bude dle vojenských zákonů.

Též vojenskému soudu propadne:

 1. Kdo bez zbraně se protiví ouřadu vojenskému neb civilnímu.
 2. Kdo by si dovolil útok na živobytí, na osobní bezpečnost nebo jmění jakékoliv osoby.
 3. Kdo by při srocení na rozkaz ouřadu civilního neb vojenského, by odešel, neposlechl.

V Praze, dne 10. května 1849.

Mecséry,
zemský správce.

Khevenhüller,
prozatímní komandant.

Rozumí se ovšem, že množství lidu se hrnulo čísti. My však přečetše hned jsme porozuměli, že se hlavně jedná o svobodu tisku, a musel se tedy redaktor hned odebrati ke komandujícímu generálovi panu hrab. Khevenhüllerovi na hrad. Zrovna vycházel z jeho komnaty pan prokurátor dr. Ambros, a když jsem svou žádost přednesl, smějí-li totiž Národní Noviny dále vycházeti, odpověděl pan komandující generál, že mohou, zejtra ale, totiž 11ho ráno že dá všechny redaktory politických novin svolati, aby jim oznámil, kterak se spravovati mají. Zejtra tedy uslyšíme teprva, jak dalece se nad námi obměkčí srdce vojenských ouřadů.

Ostatně ale se ještě posud ne jen my, nýbrž celá Praha diví tomu „stavu obležení", který na nás ve snu padl, tím více, že skutečně na celé Praze není nic jiného viděti, než největší pokoj. Žádnou změnu není pozorovati na městě. Pravý základ celé události netroufáme si ještě ani povídati, mluví se příliš mnoho, a lehce tu mezi pravdu i nepravda se vtrousí. Jisto jest posud jen tolik: Vláda má důkazy v rukou, že jistá pošetilá strana v Praze popuzována jsouc k tomu od cizinců, tyto dni chtěla povstání v Praze způsobiti a aby se tomu překazilo, dala dnes v noci mnohé osoby zatknouti (kromě p. Sladkovského, Fryče mladého, Gauče, jsou i p. J. Řehoř a p. Vagner, zlatník, zatknuti, p. Emanuel Arnold uprchl ale, ačkoli ještě včera v Praze byl) a prohlásila celou Prahu do stavu válečního.

Městská radda učinila hned náležité kroky u ouřadů, a vydala následkem toho toto oznámení:

Provolání.

Praha a nejblížší vůkolí nachází se opět v trudném stavu obležení. Vojenská moc převzala zde hlavní vládu s přivolením zemského presidium. Ačkoli se to stalo bez vědomí purkmistra i městské raddy, vyzýváme přece všecky spoluobčany k mírnosti a k moudré, všemožné opatrnosti, aby se nepodalo nižádné příležitosti k dálšímu, většímu ještě obmezování obchodu a svobody obecní, nobrž aby spíše odstranění všelikých nynějších překážek bylo možné, o což věrně starali se zvolení zástupcové tohoto hlavního města neopominou. Neboť vymohli jsme prozatím aspoň tolik — více nebylo pro okamžité okolnosti k dosažení — že ve všech branách (snad mimo Vyšehrad) a po všech ulicích ve všech částích města, jako vždy jindy, volný býti má průchod, pokud se nestane žádný nepořádek, ano že se také obyčejný pořádek navrátí, jak pomine doba nebezpečenství, o němž připověděno jest, že se co nejdříve podá veřejná zpráva. Ostatně slíbilo c. kr. zemské presidium, že o tom zároveň i venkov poučí, aby snad přepiaté pověsti a zbytečné obávání neuškodily ani zdejším trhům ani Svatojanské pouti.

Z raddy královského hlavního města Prahy dne 10. května 1849.

Vaňka m. p.,
purkmistr.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849