Když bývalo XIX. století

Veřejné poděkování Jeho excellenci hraběti z Kolovrat

10. květen 1849

Veřejné poděkování.
V roku 1846, když ještě na všeobecné osvobození od naturálního robotování žádný z nás ani nepomyslil, uzavřeli jsme my níže podepsaní rolnici na Rychnovsku, s Jeho excellencí pl. tit. panem Františkem Antonínem hrabětem z Kolovrat-Liebsteinským, naší bývalou vrchností, — abychme se roboty sprostili, — robotní abolični smlouvy, dle tehdejších okolností pro nás velmi prospěšné, které s našim dorozuměním od slav. c. kr. krajského úřadu a od vys. zemského soudu patřičně potvrzené byvše, oběma stranám právně uvazujícími se stali, tak že pozdější proti všemu nadání vyšlé zákony, jimiž robotní povinnost všeobecně proti mírné toliko náhradě zrušena jest, nemohly v právním směru nazpět — k našemu totiž prospěchu — oučinkovati; to tím méně, anť jsme ujednané za robotu abolični sumy z většího dílu dříve již dávno byli zapravili.

Ačkoliv tedy Jeho Excellenci nade všechnu pochybnost oprávněn byl, stran odškodnění za robotní povinnost proti nám těchto na vlastní naší žádost a dobrovolně usnešení zřízených, nyní zase jemu prospěšných smlouv se držeti, tak přece nás na naši uctivě přednešenou prosbu od dodržení řečených smlouv na dobro vyprostiti, nám zapravené robotní kapitály ouplně nazpět vyplatit dáti a nás ujistiti ráčil, že vzhledem na odškodnění za robotu s námi rovně tak jako se všemi ostatními svobodnými občany, jen dle novějších nám příznivějších zákonů pojednáváno bude.

Tento blahodatný, skvělou velikomyslnost Jeho Excellencí zřejmě osvědčujicí čin jest pro nás a naše četné rodiny tak důležitý, že citem vroucí vděčnosti puzeni, za naši to svatou považujeme povinnost, tímto veřejně projeviti Jeho Excellenci nejsrdečnější díky za tuto nám udělenou milost!

Při tom také vzdáváme zasloužené diky důstojnému našemu panu vrchnímu Spirkovi nejen za to, že on k tomuto prospěšnému výsledku svou přímluvou účinlivě přispěl, nýbrž vesměs také za to, že nás vždy skutkem i radou ve všech spravedlivých záležitostech co pravý lidomil upřímně podporuje a zastává.

Na Rychnovsku v Královéhradecku dne 10. května 1849.

František Dusyl, rolník z Domašina.
František Poláček, rolník z Černikovic.

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849