Když bývalo XIX. století

Žold

20. květen 1849

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U zvláštních sborů dostávají však také až 20 kr. stř. Důstojníci dostávají dle rozličných sborů též větší neb menší žold. Plukovník má 2134 až i 4033 zl. stř. na rok; podplukovník 1600, až i 2600 zl.; major 1200—2200 zl.; setník 932—1708; vrchní lieutnant 430—921; lieutnant 380—605 zl.

Jak francouský maršál Marinont vypočetl, stojí rakouský voják státu ročně 212 franků; pruský voják 240 franků, francouský 340 a anglický 538 franků. Největší žold však dostává vojsko amerikánské, až po 1 zl. stř. denně. K zaopatření poraněných vojáků jsou invalidovny: v Praze, ve Vídni, ve Ptuji, v Pešti a v Padově. Ze začátku letošního roku mělo Rakousko ve zbrani 516.000 mužů a 45.000 mužů záložního vojska. Čili 19 práporů granátníků, 314 práporů řadové pěchoty, 170 setnin dělostřelců, minérů, sapérů a pionérů, 295 eskadron jízdy a 20.000 mužů u vozatajstva. Jak silné jest nyní rakouské vojsko, nemůžeme udati, ačkoliv by to ministr války při rozpočtu vydání udati měl.

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849