Když bývalo XIX. století

Strany říšského sněmu

10. únor 1849

V poslednějších dobách staly se znamenité proměny ve stranách říšského sněmu, a poněvadž nyní na ústavu naši budoucí veliký vplyv míti budou, nebude snad na škodu něco o těchto stranách promluviti.

Levice, jejížto hlavni známka jest, že vždy brojí proti vládě, byla by nejmocnějši stranou (asi 130 hlasů), kdyby ve všem byla stejného smýšlení, poněvadž ale z Poláků, Němců a Vlachů sloučena jest, kteří v jednotlivých otázkách zcela rozliční, ba sobě odporní jsou, nemůže se ani za jedinou stranu považovati.

Levice polská, počítajíc asi 50 hlasů, jest zcela pro volnou foederaci; levice německá a vlaská asi 80 hlasů počítající jest nejvíc centralistická a převýšuje v tomto ohledu ještě samé centrum. Příčina toho jest, že sobě Němci v soustředění celé vlády ve Vídni (cenlralisaci), kdyby jednotlivým zemím málo moci neb nic ponecháno nebylo, slibují veliký rozkvět svého němectva, což ovšem všichni Neněmci také uznávají a proto se všemožně proti centralisaci brání. Ostatně ale není ani tato německá levice stejného smýšlení, bouřlivější a na počet menší část drží se Löhnera, větší a povážlivější Šuselky. Vlachové z Dalmatska, z jižních Tyrol, z Istrie atd. (asi 20 hlasů), kteří k Levici náleží, smýšlejí proto centralisticky, poněvadž si slibují, že při rozdrobení říše na menši kousky a při departementalní soustavě spíše budou od jiných národností odděleni. Vůdcové levice vlaské jsou kněz Prato a p. Prettis.

Centrum, strana věčně ministerialní, dříve asi 100 hlasů počítající, utrpělo v posledních časech velikou ztrátu a ustavičně se scvrkalo. Největší ale ujma stala se mu po znamenitém 4. lednu, kdežto se vedením Szabla a Heina utvořila nová strana levé centrum, které si chce bez ohledu na ministerstvo v politice samostatně počínati. Ouplné smýšlení této strany nemůžeme posud udati, zdá se nám však, že je proti foederaci. Ostatně není pochybnosti, že časem svým tato strana se na ujmu německé levice a pravého centrum znamenitě zvělší, neboť budou vždy mírnější oudové Levice a liberálnější oudové z Centrum do tohoto levého centrum přistupovati. Alespoň již nyni nevidíme skoro žádného rozdílu mezi smýšlením té levice, kterou zastupuje Šuselka, a smýšlením levého centrum.

Pravice slovanská jest posud nejmocnější klubb, již proto, že jest při své nestranné a neodvislé politice vždy dosti svorná, ačkoli oudové její v mnohém ohledu jsou rozmanitého smýšlení. V nejnovějšich časech hrozí Pravici rozdvojení, aspoň se stará ministerská strana všemožně roztrhnouti tento klubb, jehož se má příčinu nejvíc obávati. Uskutcční-li se ale to, o čem se již přemýšlí, aby se totiž celá Pravice rozdělila sama na Čtyry oddíly, totiž český, moravský, rusinský a slovinský (jihoslovanský), z kterých každý by sám svoje porady měl, tak aby tyto čtyry oddíly jenom v čas potřeby se sestoupily a jinak jenom skrze volený výbor spojeny byly. Takovým spůsobem by Pravice nabyla opět nových sil a také co do počtu by se zvětšila, poněvadž mnozí, zvlášť Moravané a Jihoslované, kteří posud s Pravici spojeni nebyli, mnohem snadněji by k moravskému a jihoslovanskému oddílu přistoupili.

Co ještě znamenitějšího jest, žeby se při takovém zřízení slovanského klubbu také snadno docíliti dalo to, co nadarmo sobě přejí všichni přálelé Slovanstva - totiž přístoupení Poláků k slovanskému klubbu. Myslíme, že bude o to péče našich parlamentárních vůdců, aby se tohoto spojení konečně docílilo, a kdyby se ona strana Poláků, kterou zvláště zastupuje Gazeta Polska v Poznani, a která se zdá míti lepší a spravedlivější smýšlení o slovanské politice, v tom pomoc svou poskytla, nebylo by nesnadné provedení, zdá se také, že jedna (ovšem na počet slabší) část poslanců polských v Kroměříži, která posud vždy opatrnější byla, nyní větši moci u celého polského klubbu nabude a tudy ono přiblížení uskuteční.

Právě nyní, kdežto se o to jedná, aby všichni poslancové moravští pro své zvláštní zemské záležitosti se sestoupili, kdežto též jistý jihoslovanský poslanec P....g , klerý na sebe mnohé dosti důvodné podezření uvedl, že zastupuje v slov. klubbu ministerské uši, nyní o zaražení zcela neodvislého jihoslovanského klubbu se zasazuje: nyni právě byla by nejpříhodnější doba, přetvořiti takovým spůsobem slovanský klubb, aby on sám byl jako obrazem budoucí foederace slovanské.

Co se zvláštního postavení Rusínů ve slov. klubbu týče, hodláme beztoho o jejich nynějším postavení ve zvláštním článku promluviti, a na který tedy odkazujeme.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 35, 10.2.1849