Když bývalo XIX. století

Přehled vojska rakauského

11. únor 1849

Myslíme, že učiníme vhod našemu obecenstvu, kladouce zde krátký přehled vojska rakouského:

Hlava vojska rakouského: JM. František Josef I. Generální pobočník: gen. maj. hrabě Karel Grünne. Ministr války: gen. maj. baron Frant. Cordon; státní podsekretář: Jan Schölhaimb. Hlavní ředitel voj. inženýrského sboru: poln. podm. hrabě Kaboga. Hlavní ředitel dělostřelectva: pol. podm. baron Vincenc Augustin. Předseda appellačního soudu vojenského: pol. podm. hrabě Prokop Hartmann.

I. Vojsko kromě Vlach. Nejvyšší komandující veškerého vojska kromě Vlach: pol. maršál kníže Alfred Windischgrätz. Generálovi pobočníci: 1. gen. maj. Karel Merlens; 2. plukovník Eduard Schobeln. Náčelník hlavn. bytovního štábu: gen. maj. Jan Nobili. 4 křídelní pobočníci.

Pohybné podunajské vojsko. Ředilelství vojenského generál-komanda je svěřeno pol. pod. Wil. Grueberovi. — Komandant 1. vojenského sboru: polní podm. baron Josef Jelačić. Náčelník hlavního bytovního štábu: gen. maj. Karel Zeisberg. Gen. pobočník: gen. maj Alfons Denkstein. 4 křídelní pobočníci. — Komandant 2. voj. sboru: polní podm. hr. Ferd. Scerbelloni. 1 sbor. pobočník. Komandant mobilního pomocného sboru proti Madarům na jiho-západě: pol. zbrojm. hrabě Leopold Nužan. Komandant mob. pomocného sboru v Haliči: pol. podm. hr. Frant. Šlik. Komandant mob. operačního sboru v Sedmihradsku: pol. podm. Josef Godeon. Komandant chorv.-slavonského observačního sboru: pol. podm. Fr. Dahlen. Komandant mob. operačního sboru banátsko-srbského (schází prozatím).

Komandující generálové v provinciích: 1. Pro Dol. a Hoř. Rak. ve Vidni schází prozatím kom. generál. Ad latus: polní podm. Jos. Fil. Behm. Vojenský komandant v Hoř. Rak. v Linci: poln. podm. baron Filip Bechlold. 2. Pro vnitřní Rak. a Tyroly v Hradci je kom. gen. pol. zbrojm. hrabě Nužan. Ad latus: hr. Pet. Leopold Spanocchi. Voj. komandant pro Přímoří v Terstu: pol. podm. hr. Frant. Gyulaj. Vojenský komandant pro Ilirsko v Lubláni: poln. podm. Fr. Schulzig. Voj. kom. pro Tyroly v Innsbrucku: pol. podm. Václ. Eliášek. 3. Pro Čechy v Praze: kom. generál (schází). Náměstník kom. gener: poln. podm. hr. Fr. Khevenhüller-Meč. 4. Pro Moravu a Slezsko v Brně: kom. gen. pol. podm. baron Ludv. Pirel. 5. Pro Halič ve Lvově: kom. gen. baron Wilém Hammerstein. Vojenský komandant v Krakově: pol. podm. Hyn. Legedić. Voj. kom. v Černovicích: poln. podm. Hyn. Malkovský. 6. Pro Sedinihrady v Sibíně: kom. gen. pol. podm. bar. Puchner. 7. Pro banát v Temešváru: kom. gen. pol. podm. bar. Jiří Rukavina. 8. Pro Chorvátsko a Slavonii v Záhřebě: kom. gen. pol. podm. baron Jelačić. Náměstník jeho: pol. podm. Frant. Dahlen. 9. Pro Dalmatii: Voj. guvernér pol. podm. bar. Jelačić.

II. Vojsko ve Vlaších. Nejvyšší komandant: polní maršál hrabě Josef Radecký. Náčelník hlavního štábu bytovniho: pol. podm. Hynek Hess. Ad latus: gen. maj. Jiří Mengevein. Gen. pobočník: 1. pol. podm. Karel Schönhals. 2. Plukovnik Karel Schlitter. 4 křídelní pobočníci. Náčelník dělostřelectva: gen. maj. August baron Štertník. Ředitel sboru inženýrského: gen. maj. Jan Hlavatý. — Komandant 1 voj. sboru: pol. podm. hr. Eugen Wratislav. 1 sbor. pobočník. Komandant 2. sboru: pol. podm. baron d'Aspre. 1 sbor. pobočník. Komandant 3. sboru: pol. podm. bar. Julius Haynau. 1 sborovní pobočník. Komandant 4. sboru: pol. podm. hr. Jiří Thurn-Valsassina. 1 sbor. pobočník. Komandant 1. zálož. sboru: pol. podm. Gustav Wocher. 1 sbor. pobočník. Komandant 2. záložního sboru (není). Na zatím: pol. podm. bar. Stürmer. 1 sbor. pobočník. Hlavní komando ve Veroně je svěřeno: pol. podm. Ign. Gerhardovi.

Pevnosti a opevněnd místa: Guvernér ve Vidni: pol. podm. bar. Ludv. Welden. — Komandant v Salcburku: gen. baron Ant. Čorić. — V Praze: pol. podin. baron Jan Paumgarten. — V Králové Hradci: pol. podm. hrabě Max. Auersperk.— V Josefově: (scházi). — V Terezíně: pol. podm. Michel Pidoll. — V Holomouci: Ad latus: gen. maj. Emanuel Zitta. — V Sedmihradském Bělgradě: gen. maj. Fr. Horák. — V Temešváru: (schází). — V Aradu: pol. podm. bar. Jan Berger. — V Brodu: plukovník baron Karel Gramont. — V Staré Gradišce: gen. maj. Leop. Rajaković. — V Karlovci: pluk. hr. Fr. Paumgarten. — V Zádru: gen. maj. baron Eugen Mylius. — Guvernér v Miláně: poln. podm. hrabě Frant. Wimpffen. — Guvernér v Manlui: generál Karel Gorczkovski. — Komandant v Peschieře: pol. podm. baron Jos. Rath. — Ve Veroně: pol. podm. hrabě Aug. Eltz. — V Legnanu: gen. bar. Bedř. Wuesthof. — V Palma-nuově: plukovník Jan Roth.

Námořské vojsko: Nejv. komandant námořnictva: místoadmiral Ant. Martini. Komandant loďstva: kontreadmiral Aug. Sourdeau.

Přehled rakouského vojska: Na pevnině: Pěchota: 58 řadových pluků, 20 práporů granátnických, 17 národních pluků hraničářských, 1 prápor Šajkašů, 1 pluk a 12 práporů myslivců, 6 práporů posádkových.

Jízdectvo: 8 pluků kyrysníků, 6 pluků dragonů, 7 pluků lehkojezdců, 12 pluků husarů a 4 pluky hulánů.

Dělostřeleclvo: 1 bombardní sbor, 5 pluků polních děloslřelců, 1 ohňostrojní a rakétní sbor, 1 polní zbrojní úřad dělostřelectva s dělostřeleckou posádkou ve 14 okresích rozdělenou, rozliční zvláštní sborové a invalidovny. Vojsko na pevnině počítá v pokoji 270.000 mužů; svolá-li se v čas války zemská obrana a zřídějí-li se práporové reservní a ochranní, vystoupne na 500.000, v pádu potřeby i na 750.000 bez mimořádního odvádění.

Rakousko čitá 25 pevností s posádkou; nejznamenitější jsou: Komárno, Mantua, Holomouc, Varadin, Terezín, Josefov; obražených měst má Rakousko 58.

Na moři: 4 fregatty, 1 korvetta, 6 brigg, 6 goelel, 20 dělostřeleckých šalup. K tomu přináležejí: 1 námořnický inženýrský sbor, 1 zbrojnice s 16 lodnicemi, i námořnický dělostřelecký sbor, 1 sbor lodních děloslřelců, 1 námořnický prápor infanterie.

Vychovávací a vzdělávací ústavy: inženýrská akademie ve Vídni, vojenská akademie ve Vídeňském Novém městě, geografický ústav ve Vidni a v Miláně pro vojíny; škola pro kadety v Holomouci a v Hradci; dělostřelecké školy u každého dělostřeleckého pluku; školy pro děti vojenské a sice pro každý pluk pěších k vychování schopných poddůstojníků. Co přestala činnost dvorní vojenské raddy, vede ministerstvo vojenské záležitosti, pod kterým stojí 14 generálních komand.

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849