Když bývalo XIX. století

Sněm a ministerstvo

16. únor 1849

S mnohých stran dostáváme již zprávy, že se odtamtud co nejdříve zašlou přípisy důvěry k říšskému sněmu. Radujíce se ze zdravého politického smyslu našeho národu, musíme jen opětně vysloviti přání své, aby se s těmito přípisy co možná pospíšilo a aby je každá obec rovnou cestou svému poslanci zaslala, poněvadž beztoho přípisy mezi poslanci a jejich komittenty od poštovního platu osvobozeny jsou dle zákonu.

Nemůžeme zde ostatně smlčeti, že naše německé vládní noviny Prager Zeitung patrnou nelibost jeví z takového vyjevováni důvěry ke sněmu. Nepochybujeme, žeby ministerstvu milejší bylo, kdyby ono samo takové aneb podobné přípisy důvěry od národu dostávalo: avšak nikdo nebrání ministerstvu jednati tak, aby celý národ s důvěrou mohl hleděti na činy své vlády. Když se ale ministerstvo naše tak chová (jako jsme v nejnovějším přípisu do Frankfurtu pozorovati mohli), jakoby ani sněmu a národu na světě nebylo, jakoby jenom vláda sama jednostranně právo měla, s cizými mocnostmi úmluvy činiti: odkud by se vzíti měla důvěra národu?

Prager Zeitung chtěly sobě pomoci tím podotknutím, že ministerstvo a sněm vedle sebe stojí, jako neodvislé moci výkonná (ministerstvo) a zákonodární. Avšak když ministerstvo (výkonná moc) této zákonodární moci předpisovati chce, jaké zákony dáti má, čím to ospravedlní Prager Zeitung? Když výkonná moc, neptajíc se sněmu, ústavodárního sněmu, sama určuje, v jakých poměrech naše země státi mají k Německu, čím to ospravedlní Prager Zeitung?

A konečně zdá se nám přece nesmírný rozdíl v důstojnosti sněmu a ministerstva, tak že nám nikdy nenapadne stavěti je na stejný stupeň.

Sněm jest plnomocník celého národu, jenž má nařizovati, kterak země spravována býti má, a ministerstvo má zem spravovati tak, jak ústava velí. Tento rozdíl jest příliš patrný a nedá se nikterak zahaliti.

Že ostatně naše svoboda s nynějším sněmem stojí neb padá — sada, která se též velice nelíbí ministerským novinám — to věříme všichni, vyjmouc snad ty, kterým na svobodě vůbec nic nezáleží.

Ať hledají ministerské noviny podpisy na to, „že s ministerstvem nynějším naše svoboda stojí a padá," a budou vidět, kolik a jakých podpisů na to shledají!

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849