Když bývalo XIX. století

O slovanskému klubbu

20. únor 1849

V čísle 82 Lloydu podal jistý Pražský dopisovatel se znamením † překlad pravidel slovanského klubbu v Kroměříži, vyňatý z Národních Novin, že prý je s úžasem četl. Onen p. dopisovatel nechválí sice vůbec klubby, ale slovanský již dokonce, poněvadž snad ministrům drobet nepohodlný jest. Proti slovanskému klubbu nyní již po nějaký čas brojí všechny min. časopisy od Oest. Corr. v Holomouci až do rytířsko-kupeckého Lloydu, jenž se zdá být korouhví celé té strany, a ve všech vidíme zřejmou neb skrytou, často velmi chytře přestrojenou snahu, zrušiti slovanský klubb a uvésti nedorozumění mezi oudy jeho. My pozorujeme již po nějaký čas tato pokoušení ministerských lidí, a znajíce dobře každou osobnost a každou stránku slovanského klubbu, prohlížíme též každé fintě ministerských časopisů až na dno, ale vždy s tím pevným upokojením, že mužové klubbu slovanského též tak dobře jako my rozumějí, kam se vlastně bije v ministerských časopisech.

Jisto jest, že slovanský klubb, pokud se udrží pohromadě, též udrží ve všech čistě politických věcech převahu ve sněmu, stoje mezi protirakouskou Levicí a věčně ministerským Centrum, tak že se mu před světem žádná přepiatost vyčítali nemůže. Proto právě je ministerstvu nepohodlný, a ono by příliš rádo z něho tolik oudů aspoň odstranilo, kolik zapotřebí jest succursu k Centrum, aby mělo většinu hlasů vždy jistou pro každý návrh ministerský. Proto také píše onen Pražský dopisovatel do Lloydu, „žeby rád věděl, zná-li svět konstituční takové politické strany, jako slovanský klubb, kleré by svobodnému přesvědčení oudů svých takové okovy dávaly! To prý jest již fakce, intrika a spojené působení lidí přesvědčení nemajících a cizí přesvědčení neuznávajících. Také praví onen dopisovatel, že jsou v slov. klubbu mužové, kteří dřive konservativní zásady zastávali a nyní se při nových volbách skrze veřejné lisly Riegrovy sesíliti chtějí schvalováním kandidátů, kteří slouží nejradikalnéjším, ba republikánským oučelům!"

Radili bychom vůbec ministerské straně, aby s republikány nestrašila bez potřeby; přijde čas, že oni se sami ohlásí; pokud ale to nečiní, nač ministerská strana sama je svolává; zkušenost učí, že sama monarchická, nepoctivá reakce bývá největší příčinou republik, jako máme příklad ve Francouzích. — Ve slovanském klubbu alespoň ať je nyní nehledá!

Že ale onen Pražský dopisovatel do Lloydu tak málo studu měl, slovanskému klubbu nějaké násilnictví při hlasování předhazovati zrovna po uvedení pravidel klubbu, z kterých jedno zní, že každý, kdo dle uzavření klubbu ve sněmu hlasovati nechce a nemůže, oznámiti má své příčiny. Právě slovanský klubb jest v ohledu tomto nejliberalnější, a každý oud může jinak hlasovati, než klubb uzavřel, jen když to dříve ohlásí, aby klubb věděl, na kolik hlasů s jistotou počítali může. V jiných klubbech se oudové, kleří jinak hlasují, než se uzavřelo, zrovna vylučují!

Nač tedy lháti? nač vytýkati slovanskému klubbu věci, kleré jsou zhola nepravdivé?

Ostatně také z jiných stran, ač může-li se p. Neustadt*) nazvati jinou stranou než ministerskou vytýká se slovanskému klubbu, že sestaven jest ne podle politických zásad, nýbrž podle národnosti. Ale což v tom divného. U Němců panujících posud v celém Rakousku není divno, že buď na Levici, buď v Centrum sedí, zrovna tak jako u Slovanů, kleří všichni až dosavad odstrčení, a helotové v Rakousích nyní se k tomu oučelu spojili, aby sobě na ústavním sněmu vymohli stejná práva s Němci. To jest hlavní účel Slovanů při tomto sněmu; oni bojují o své bytí, neb nebylí, o politický život svého národu, a proti tomuto účelu jest všechno ostatní jen maličkost. Až bude konstituce hotova, až budou mít Slované skutečnou rovnoprávnost s jinými, pak na budoucích sněmich není pochybností, že budou Slované i v Centrum seděti a na více rozmanitých stran se děliti; kdyby to ale nyní učinili, a nyní, kde beztoho ani ještě jisto není, podaří—li se jim všem dohromady spojeným docíliti rovnoprávnosti a kdyby se pravím nyní rozděliti, zasluhovali by pro nesvornost svou spravedlivou kletbu potomstva. A komu pak se nelíbí také svornost mezi Slovany? Zrovna těm, proti kterých nadvládě se Slované spojili, a co se mému úhlavnímu nepříteli nelíbí, to mi jistě není na škodu! Dixi.

Karel Havlíček Borovský

---
*) Pan Neustadt, známý dopisovatel do Const. Blatt, přistoupil již za veliký plat k ministerskému Lloydu, pak ale z příčin pouze peněžitých (ne politických) opět odstoupil, a nyní dělá sice opposici proti ministerstvu, ale jak se zdá jen proto; aby ještě pod výnosnějšími výmínkami opět byl u ministerstva přijat. Z té samé příčiny brojí též p. Neustadt ve svých „Politische Briefe" také velmi šikovně proti českým poslancům, právě aby ministerstvu ukázal, jak dobře by mu sloužiti mohl, kdyby mu dobře zaplatilo. My na takové narážky p. Neustadta odpovídati nebudeme, abychom jemu tím právě sami pomohli k tomu, oč pracuje.
Red.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849