Když bývalo XIX. století

Jaký pán, takový sluha

21. únor 1849

Jaký pán, takový sluha — řikává se, a nerádi bychom byli, aby se to mohlo říci o Holomouckém „Öslerreichischer Correspondentu", jenž jest časopis vládní. My jsme sice proti ministerstvu v opposici, ale tak dalece přece ještě ani toto ministerstvo nekleslo v našem mínění, abychom mohli myslit, že všechno, co tento Correspondent píše neb sobě psáti dává, jest úmysl a vůle ministerská. V čísle 40, ku př. mají tyto noviny dopis z Vídně od 16. února, v němž to o sněmu říšském stojí: že jest neforemná hmota, že se nemůže považovat za význam smýšlení rakouských národů. Wer kana dafür, dass sich der Reichstag nicht schämt?

Kdyby takové věci stály někde v některém pikantním reaktionářském časopisku Vídeňském, jako Geissel atd., pomyslili bychom si, co zapotřebí jest. Ale v novinách, o kterých každý ví, že jsou ministerské, že vycházejí na zemské outraty (zajisté je neplatí žádný p. ministr ze svých důchodů), nemůže nikdo rozumný bez ošklivosti takové věci čísli. Snad ministerstvo, myslilo-li nač, když svůj program psalo, také ví, jaká úcta náleží sněmu v životě konstitučním. Může každý jak ministerstvo tak i jiní lidé proti jednotlivým výrokům sněmu všelicos namítali, je posuzovati, haněti atd., ale celý sněm musí zrovna tak býti v úctě, jako i králi sebe nerozumnému a špatnému, protože král jest, úcta dle zákonu náleží. Sněm zastupuje národ, a národ má se ctítí ve sněmu: a také ministerstvo povinno jest k této úctě.

My nechceme všechny nešikovnosti ministerských novin na ministerstvo samé co vinu klásti, my dobře víme, že ti lidé, kteří ustanoveni jsou k vedení takových časopisů, častokráte, aby se připochlebili, dále jdou, než ministerstvo samo chce, a mnohdykrát, jako vůbec bývá, ministerštější jsou, než samo ministerstvo. Proto přece ale můžeme od ministerstva žádati, aby podobné sprostnosti redaktorům svých časopisů netrpělo. Budou-li ministerské noviny sami s takovýmto příkladem předcházet, jak bude kdo moci pokoutním křiklavým lístkům za zle bráti, když oni zas ve svém spůsobu budou hledět ještě tyto ministerské noviny předehnati?

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849