Když bývalo XIX. století

Záležitost týkající se poslance Kaima

16. únor 1849

Z Kroměříže 16. února.
...
Záležitost týkající se poslance Kaima zoujala nejen obyčejný sezení obyčejnému přiměřený čas, nýbrž, výjmouc 1 ½ hod. věnované k obědu, celý den až přes 9 hodin večer od 10 ráno, což důkazem, že různá musila být v komoře u všelikých stran o tom smýšlení, kdežto věc sama nikoli tak zapletená není.

Poslanec Kaim, čechoněmec a sedlák, z okresu Krumlovského zvolen, navrátiv se po říjnových událostech z Vídně, kde se ten celý měsíc byl zdržoval, přišel 5. list. m. r. do Krumlova, kdež u večer v hostinci u Bílého beránka u přítomnosti více lidí hanlivé řeči proti JCM. zeměpánu našemu již odstoupivšímu vedl, tak že se mnozí nad tím tak pohoršeni cítili, že jej ven vyhoditi chtěli. Když v 7 hodin odcházel, zdálo prý se, že opilý byl, ačkoli při řečech jeho souvislosti a uspořádanosti pohřešovati nebylo.

O tom se dověděl později tamní měšťanosta a představený kollegialního magistrátu a jednal z ouřadu svého, dle kterého povinnen jest, o každém zločinu tu a tam se vyskytnuvším náležejícím ouřadům zprávu podati. Budějovský hrdelní soud vyšetřiv to uzavřel, že na posl. Kaima právní podezření zločinu rušení veřejného pokoje padá, tak že do hrdelního vyšetřování vzat býti má. Že však Kaim poslancem na sněmě jest, potřebí k tomu bylo přivolení sněmu: pročež také akta o té věci na soud appellační Pražský zaslána jsou, aby prostřednictvím ministerialním přivolení toto vymoženo bylo. Appellační soud však se do věci samé vpustiv uzavřel, že při tom zločinu není, neboť prý posl. Kaini opilý byl, a zaslal akta k nejvyššímu soudu dvornímu. Tento však ale vyřkl, že se appel. soud Pražský nedržel v mezcch oučinlivosti své, jelikož mu nepříslušelo do věci samé se pouštěti, nýbrž jen akla k vyšší instanci zadati, a potvrdiv uzavření první instance odevzdal akta na ministerstvo spravedlnosti k dosažení přivolení sněmovního.
...
Aby vysoký sněm uzavřel: a) ... předběžné povolení se jen proti tomu dává, aby posl. Kaim zde stručně vyslýchán byl a jemu příležitost dána byla, o záležitosti této se dověděti a rekurs zanesti.
...
Po přeložení do všech řečí v sněmu se hlasovalo, a — návrh komisse prošel 162 hlasy proti 139!! Co tomu svět řekne, že návrh takový, taková nestvůra neslýchaná, prošel! To budou teprv všecky časopisy, které beztoho sněm hanobí, ještě více jej hanobili, i budouť mít k tomu nyní příčinu.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849