Když bývalo XIX. století

Jak berounští umějí sobě vážiti vymoženosti národa

1. březen 1849

Z Berouna. Byv nedávno v Berouně, dověděl jsem se, jak měšťané Berounští umějí sobě vážiti vymoženosti národa českého.

Ředitel hlavní školy, spoléhaje se na vysoké nařízení ministerialní od 2. září m. r. č. 5692 aby hned začátkem nového školního roku 1849 zavedla se při vyučování ve školách řeč mateřská, hned to s radostí sdělil učitelům a ustanovil knihy české, dle kterých se přednášeli má. Pokračovali učitelové ve jménu Páně; ale za krátký čas se na jedenkráte přihnala k řediteli síla Berounských sousedů, žádajících jej, aby místo české řeči zas uvedl německou. „To nestojí v mé moci," odpověděl, „jelikož řeč česká jest od samého vysokého ministerium v národních školách předepsána; strany toho že se musejí u samého ministerium ucházeti." Učinili to, odevzdali žádost svou u vikariátu, jenž ji k st. konsistoři zaslal. Odtud dostal ředitel připis od 26. října m. r. č. 5503, aby měl ohled na přání rodičů a dal vyučovati oběma řečím českou přednáškou. Poněvadž ale nebylo určeno, v kterých třídách se to státi má, řídiv se podle časopisů, uvedl jest učení to do třetí třídy. Ale tím nebyli spokojeni měšťané; opakovali svou žádost, a odpověď konsistorialní zněla, že se má německá mluvnice přednášeti v 2. a 3. třidě, ale českým přednášením. I to jest zavedl. Myslíte, že jim bylo zadost učiněno? Přišli zase k ředitelovi, vynutiti chtíce, by se všecko německy přednášelo a děti všemu po německu se učily, alespoň v 3. třidě; pakli prý to neučiní, že škole všecko odejmou, co fundačním právem od města dostává. To jest jim ale docela odepřel, a oni zase drží slovo. Ku konci ledna b. r. odepřeli hlavní škole fundační pivo, chtíce i dřiví zadržeti. Aby ale ředitel dokázal, že v tvrdošijnosti jim po vůli býti nemůže, přislíbil jim na jejich žádost, že sám bude na vys. ministerstvo psáli.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849