Když bývalo XIX. století

Reorganisace Rakouska

3. březen 1849

Jisté německé noviny, které již kolikráte dobré předběžné zprávy o Rakousku podaly, mají nyní následující pověst o plánech naší vlády, kterou zde na pováženou klademe:

„Ministerstvo se konečně rozhodlo v záležitostech reorganisace Uherska. Chorvátsko a Slavonsko, Srbská Vojvodovina a Sedmihradsko mají od Uher docela odtrženy a co samostatné země s Rakouskem spojeny býti. Ostatní tak zvané užší Uhersko má vzdor svým rozličným, z větší části i zeměpisně od sebe docela rozdílným národnostem nerozdvojitelný, souvisný celek tvořiti, a sice se samostatnou zemskou správou a se samostatným zákonodárstvím; spojeni pak s celistvým státem má jenom v jednotě vojska, financí a cla zachováno býti. Aby se užší Uhersko v tomto smyslu reorganisovati mohlo, chce ministerstvo svolati důvěrníky rozličných tamních národností.

Jak se zdá, má ministerstvo docela zvláštní plán v oumyslu. Ono totiž zamýšlí, rakouský stát na čtyry s sebou méně organicky spojené části rozděliti; jedna část by byly země k německému spolku patřící, druhá slovanské země kromě něm. spolku ležící, třetí Uhersko a čtvrtá lombardsko-benátské království. První z těchto částí by stála v přímném, alespoň poměrně přímném (direkt), ostatní tři v nepřímném (indirekt) poměru k Německu. V tomto plánu, posavad ovšem jenom mlhavém, mohl by se nalezli klíč k mnohým báchorkovitým úkazům politiky ministrů."

Jenom to bychom rádi ještě od tohoto něm. proroka zvěděli, patří-li Čechy a Morava přímně nebo nepřímně k Německu. To jest jisto, že upřímně nebudou nikdy k Německu náležet.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849