Když bývalo XIX. století

Nové hřízeň v c. k. botanické zahradě

2. únor 1849

Licitační ohlášení Vys. dekretem ministerstva osvěty ode dne 22. listopadu m. r. č. 7497 a gub. dekr. ode dne 23. prosince m. r. c. 68156 jest zřízení nové hřízně v c. k. botanické zahradě v Praze přijmuto, při čemž stavební outraty následovně určené jsou:

zednická práce s materialem  290 zl. 3 4 kr.
kamenická práce dto  57 zl. 52 kr.
tesařská práce dto  l00 zl. 7 kr.
truhlářská práce  185 zl. 52 kr.
zámečnická práce  91 zl. —
potřebná litina  96 zl. 36 kr.
sklenáiská práce  140 zl. 48 kr.
barviřská práce  100 zl. 4 5 kr.
zřízení vodovodu  10 zl. — kr.

dohromady  1073 zl. 34 kr.

Ku převzetí těchto prací bude v ouřadovně t. k. stavebuího ředitelstvi v karmelitánské ulici č. 877—3 dne 22. února v 10 hodin ráno veřejná licitace držána, což se s tím doložením ve známost uvádí, že každému volno jest, stuvební devisu, pláli a licitační výmínky od 8 do 2 hodin u stavebního ředitelství nahlédnouti.

V Praze dne 2. února 1849.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849