Když bývalo XIX. století

Windischgrätz nařízení ministerstva neuznává!

8. březen 1849

Vídeňské noviny Presse podávají dne 5 března následující úvodní článek: „Co již dávno přestalo býti tajemstvím vidoucí části obecenstva, přišlo nyní takovým spůsobem na světlo, že žádné již o tom pochybnosti není. Oznámení dne 2. března od armádního generálního komanda v Budíně (Windischgrätze) vydané, podle něhož od ministerní raddy strany uherských bankovek učiněné uzavření, aby papírové peníze v soukromém obchodu pro Uhry krom kursu dány byly, žádné platnosti nemá: jest nevyvratným důkazem, že císařský plnomocník tento (Windischgrätz) nařízení odpovědného konstitučního ministerstva neuznává. Nemůžeme již napřed určitě věděti, co z tohoto žalného sražení dvou nejvyšších výkonných mocí v mocnářství pojde; prozatím jest jenom to jisté, že mělo naše ministerstvo velmi nešťastný nápad, svůj cirkulář dne 24. února na světlo vydati, nepřesvědčivši se dříve, zda-li též císařský plnomocník nařízení toho uposlechne. Ministerstvo béře tím na sebe přísnou odpovědnost k mocnáři, k říšskému sněmu a k celému obchodnickému obyvatelstvu. Též tak jest nám veliký žel, že tak velikými plnomocnostmi nadaný generál, jako jest kníže z Windischgrätzů, neváhal, vládu v nynějším stavu státu do takových rozpaků přivésti. Veliká jest potřeba, aby tomu povážlivému rozdvojení rychle konec učiněn byl."

Když již Presse, jejížto tendence známa jest, takovou píseň zpívá, tedy to jest pravda.

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849