Když bývalo XIX. století

Vilém II. Nizozemský

*6.12.1792 - † 17.3.1849

Vilém II. Nizozemský - nekrolog nizozemského krále z Národních Novin z 11.4.1849.

Nizozemský král Vilém II., o jehož úmrtí nedávno jsme podali zprávu, veliké měl oučastenství v obecných dějích světa.

Narodil se v prosinci r. 1792, a již co 3letý chlapec musil do Angličan uprchnouti. Učení na vysokých školách Oxfordských a pobytí v Angličanech měly nejprospěšnější vplyv na něho, že se naučil, jak se jednati nemá, a že se nikdy nedal svésti aristokratickými zásadami. Jeho politické smýšlení co korunního prince i co krále bylo docela neanglické. Později se naučil v Berlíně umění váléčnému, a bojoval již dříve ve Španělích pod Wellingtonem a vyznamenal se obzvláště u Ciudad Rodrigo, u Salamanky a u Bajadoz. Jeho udatenství a hrdinná mysl, již u Quatre-Bras a u Waterloo (kdež raněn byl) dokázal, jsou tak všeobecně známé, že není třeba o nich slov šířiti.

V roku 1816 zasnoubil se, jsa princem v Oranii, se sestrou císaře Alexandra. Po uzavřeném míru pod Vilémem I. neměl žádného vplyvu na vládu; nadarmo se snažil odporovati vládě Maanena a Assera, kteří belgické vládě na odpor jednali, a protož se stal miláčkem Belgičanů. Při vypuknutí revoluce v Belgii navrátil se z Angličan a hleděl v Brusselu svou přítomností upokojiti strany. Ale již bylo pozdě; jenom jeho hbitost v jezdění přes barrikády v Brusselu zachovala mu život. Vyrovnání v pokoji se nepodařilo, musilo se mečem rozhodnouti. Co generalissimus vydobyl vítězství u Hassellu, Leuvenu a Bautersemu. Desítidenním polním tažením dobyl si lásky Holanďanů, a jeho návrat byl vítězoslavný. Ve vyjednáváních v Londýně měl též nějaký čas oučastenství.

Když se jeho otec poděkoval, doslal se r. 1840 na trůn. Při nastoupení na trůn byl finanční stav velmi bídný, přece však si zachoval lásku národu. Obnovy v ústavě, které loňského roku zavedl, zvýšily ještě více jeho oblíbenost, a to jest také příčinou všeobecného omráčení lidu při úmrtí jeho. O povaze jeho nearistokratské lze souditi i také z toho, že výslovně v poslední své vůli zakázal, aby tělo jeho nebalsamovali, jakož se i podle vůle jeho stalo.

Zdroj: Wikipedie