Když bývalo XIX. století

Michail Alexandrovič Bakunin

*1793 - † 1874

Michail Alexandrovič Bakunin byl ruský revolucionář, ideolog anarchismu a národnictva.

Vycházel z Fichteho a Hegelovy filozofie, později – jako mladohegelovec – byl pod vlivem Feuerbachových ideí: Bakuninův antiteologizmus. Zúčastnil se revoluce v roce 1848, na jaře 1849 podněcoval také revoluci v Praze, toto májové spiknutí však bylo odhaleno. Zůčastnil se květnové revoluce v Drážďanech a po jeho potlačení byl Bakunin zatčen.

Jako člen vedení I. dělnické internacionály vystupoval proti Karlu Marxovi a pro tyto neshody byl z internacionály vyloučený.

Hlavním utlačovatelem lidstva je podle něho stát, protože stát jako forma jakékoli centralizace je jenom novou obdobou otroctví. Přechod lidstva ke království svobody předpokládá vyhodit do vzduchu stát a vyloučit ze života lidu princip moci. Namísto státu má nastoupit svobodná federace zemědělských a průmyslovo-řemeslnických sdružení. Lidové masy se podle Bakunina vyznačují socialistickými instinkty a nevyčerpatelností živelné revolučnosti.

Bakuninovy myšlenky se rozšířily v 70. letech 19. století v Rusku, Itálii, Španělsku a dalších hospodářsky málo rozvinutých zemích.

Zdroj: Wikepedia