Když bývalo XIX. století

Zprávy z hlavního stanu

31. prosinec 1848

Zprávy z hlavního stanu J. Osv. knížete Windischgrätze od 31. pros. 1848.

Pro rychlý pokrok v operacích v Uhřích nezbývalo skoro ani času, aby se obecenstvo uvědomilo o hlavních dějích. Při takovém polním tažení, ve kterémž všecky k Pešti určené zástupy ve 14 dnech, a sice levý až do Košice, druhý, který sel přes Jablunku, až k Novému Městu, třetí z Trnavy k Nitře, čtvrtý z Prešpurku až přes Komárno, hlavní armáda po vítězstvích u Bábolny a Móru až před Budín, konečně pravý křídelní zástup od Kamence (Steinamanger) a Körmendu ve směru k Czallay-Egerszegu a severnímu břehu Blatenského jezera přišly: nezbývá ovšem času k spořádané zprávě. Zástupy, které až posud od sebe odděleny byly, a jichžto vůdcové až posud samostatně jednali s rozkazem, aby ku předu táhli, spojí se nyní k rozluštění velikého úkolu. Rozluštění tohoto úkolu nemůže více býti pochybné. Řádné a hotové vojsko svým vůdcem rozníceno, kteréž navzdor všem nedostatkům a překážkám radostně jde do boje, proniknuto jsouc spravedlivostí věcí, pro kterou bojuje, stojí naproti zástupu odbojníků, kteří vcdení jsouce od fanatiků buď z nižších tříd vojska nebo ze stavu advokátů pošedších a o vedení vojska ani pojemu nemajících, nic více za svaté nedrží, ničíce poslední blaho svého národu. Při takovémto stavu věcí nemůže o výsledku pochybnosti býti.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849