Když bývalo XIX. století

Vystěhovanci a uprchlíci

28. prosinec 1848

Z Krakova 28. pros.
Strany vystěhovanců a rusko-polských uprchlíků vyšlo dnes od ouřado následující nařízení:

1) Vystěhovanci, kteří následkem Lvovské kapitulace, jakož i rusko-polští uprchlici, kteří beze všeho výkazu na výživu sem přišli, a pro veřejný mír a pořádek rakouské země opustili, dostanou pasy od vlády jestli se do Francouska odebrati chtí a peníze na cestu mají; při čemž též dostanou protokolární vyjádření, že do své vlasti opět transportováni budou, kdyby se do Haliče nebo Krakovského kraje navrátiti chtěli,

2) Vystěhovanci a rusko-polští uprchlíci, kteří se nemají od čeho živiti, mají považovati za milost, že vláda péči na sebe béře, je na své outraty do Ameriky transportovati, an pruská a ostatní německé vlády jejich přijmuti odepírají. Vláda to činí ze zásady lidskosti, ne však aby se někomu zavděčila.

3) Vystěhovanci a rusko-polšti uprchlíci, kteří sobě prokázané tollerance a lidumilého zacházení zapomenuvše se tak daleko spustili, že v řady maďarských odbojníků vstoupili a proti císařskému vojsku bojuji, budou úřadům ruským vydáni, jak mile zajati budou, kdyby následkem svého jednáni před soud vojenský neměli být postaveni.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849