Když bývalo XIX. století

Námořnictví a loďstvo rakouské

13. listopad 1849

Z Vídně dne 13. list.
Ministerstvo hodlá prý obrátiti pozornost svou nyní na námořnictví a loďstvo rakouské. Doposud obnášelo námořní mužstvo na rak. obchodním loďstvu as 30.000 m., a sice námořníků tak zběhlých a dobrých, že jim sotva se vyrovná jiný národ obchod vedoucí. Stavění lodí na pobřeží mořském je velmi živé, a do roka vynaloží se na lodě průměrné 2 miliony. Základu a podmínek k dobrému námořnictvu nechybí v Rakousku, záleží jen na jeho vůli, rozšířiti stavění lodí a zřizování loďstva válečního. Totoť je nyní ovšem nevelké, ale důkladné.

Dle počtu na konci r. 1848 učiněného je nyní v Rakousku, vyjímajíc Uhry, Sedmihrady a Vlachy, 6912 fabrik. Počet fabrik se v poměru k minulým rokům nezmenšil, ovšem ale zmenšilo se vůbec robení v nich; neboť fabriky zanepraždňují nyní o 35.000 lidí méně než minulá leta, což bohdá ukončením válek opět se zjinačí ku prospěchu.

Rakouská společnost parní plavby na Dunaji utrpěla událostmi r. 1848, jmenovitě ale zmatkami v Uhřích takových škod, že vydání daleko převyšuje příjem. Dá se ale očekávati, že chyba tato jen je časová a přejde opět, poněvadž již nyní pozorovati lze ustavičné zvihání. Roku 1831 měla tato společnost loď jednu, a čistý výnos obnášel 9000 zl. stř. B. 1835 vybylo se na 5 vozích 17.727 pocestných a 38.529 cent. zboží. R. 1841 vzrosteť počet lodí na 20. Kapitál společnosti obnášel již r. 1843 tří miliony zl. stř. a množil se od toho času ustavičně.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849