Když bývalo XIX. století

10. váleční bulletin.

17. leden 1849

10. váleční bulletin. Dle sděleni z hlavního stanu u Budína od 15. ledna přikázal J. Osv. polní maršál kn. Windischgrätz, aby při pokračujícím obsazováni větši části Uher od cís. kr. vojska hned tři vojenské okresy zařízeny byly. Tím spůsobem jsou stolice Prešpurská, Nitranská, Trenčanská, Oravská, Liptovská, Turčanská, Zvoleňská, Těkavská a Komárenská postaveny byly pod rozkazy polního podmaršála v. Kenipena se sídlem v Prešpurce; Pešťanská, St. Bělohradská a Oslřehomská, jakož i okresy Kumanů a Jazygů pod rozkazy poln. podmarš. hrab. Vrbny se sídlem v Budíně; pak slolice Baraňská, Tolňanská, Šomoďská, Saladská, Vesprýmská, Šoproňská, Železná, Rábská a Mošoňská pod rozkazy p. gen. maj. barona Buriće se sídlem v Šoproni.

Polní podm. Čorić, který s 8 prápory, 6 škadronami a 36 děly měl uloženo, aby nepřátelskou couvajíci kolonou pod vůdcem Görgeyem na tu stranu k Ipoly-Saghu přes Levu stíhal a ke Šťávnici tlačil, pokročil již dne 15. v tomto směru, kdežto kolonna generálmajora Götze k Báňské Bystřici a Křemnici poslupovala.

Vůdce povstanců Meszáros potlouká se v okolí Prešovském.

Brigada generálmaj. Ottingera stíhala hned 13. prchajícího nepřítele k Solnoku, obsadila město toto a ukořistila tam magacín s 98.000 měrami obilí. Obyvatelé této krajiny jakož i Kečkemečtí oduševněni jsouce duchem nejlepším a přijali dlouho jim zadržováné manifesty a proklamace s jásotem. Ze všech obsazených končin země jdou slále deputace s osvčdčením poddanosti do Holomouce k JMsti. Císaři.

Kolonna plukovníka Horváta obsadila Vesprým a St. Bělohrad; kolonna podplukovníka hr. Althanna přepadla dne 15. o 2 bod. ráno nepřátelský houf 300 mužů silný pod Mednianským a Vihár-Andorem, která se potloukala po Bakoňském Lese, v klášteře Bakony-Bél, zubila 10 mužů, zajala jich mnoho, kteří napotom podlé náhlého soudu souzeni a v Papě zastřeleni byli. Poručík Kotur od Ogulinců a jeden sprostý voják s naší strany byly lehce raněni. Hejtman Roknić téhož pluku, který přepadení řídil, vyznamenal se statností svou, tak jako podpluk. hr. Althann svou činností a obezřetností, s kterou od vtržení našich vojsk do Uher tento sbor přes Šoproň, Kamenec do Papy vedl.

Ve Vidni dne 17. ledna 1849.
Welden

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849