Když bývalo XIX. století

Sezeni pražské raddy dne 24. února.

24. únor 1849

Z Prahy.
... Na to přišel návrh dra. Bělského stranu zřízení čestného komité, jež nad návštěvou oudů raddy bdít má k rokování. Proti tomu mluvil dr. Port, udávaje, že členové raddy jsou důvěrníci měsla a spolu i na zvíce obchodníci a že zajisté každý, jakkoli mu jen možná, při poradách oučastenstvi brát bude; že dohlídka nad pilnou návštěvou členů raddy měšťanostovi přísluší, a že jen on právo má, ne dbalost jednotlivých oudů raddě oznámit, a že mužové důvěry policajtství jakési mezi sebou trpěti nemohou. I p. Haklik mluví proti návrhu dra. Bělského. Ten se důvodným spůsobem proti námitkám návrhu jeho činěným ohražuje. Měšťanosta dokládá, že raději odstoupí, než by dozorství nějaké nad návštěvou členů raddy vedl. Dr. Bělský béře svůj návrh nazpět, dokládaje, že morální vplyv dostačuje, kterýž snad návrh jeho učinil.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849