Když bývalo XIX. století

Dluh městský

20. leden 1849

Praha. Sezeni městské raddy dne 20. ledna.
Pan Zdekauer navrhoval, aby se dluh městský půjčkou zapravil, kteráž by pak postoupným zplácením kapitálu v 30 letech mohla být zaplacena.

Jiný člen raddy navrhoval, by se směnky vystavily na hypotéku městských majitků, kteréž by se každým rokem vyplácely.

Pan Novotný mínil zas, aby se z každého pokoje zámožnějších měšfanů 20 kr. roční dané do měst. kassy odvádělo.

Debatty o návrzích těchto se odložily.

Pak so rokovalo o návrhu p. Havelika, by každý průmyslník, jenž právo mistrovství obdrží, zvláštní taxu platil.

Pan Haklik, orator perpetuus měst. raddy, podporoval návrh ten, odvolávaje se na zásadu: Kdo chce mít, ten musí dát.

Pan Zdekauer byl proti návrhu, poněvadž by to utiskováním mohlo být jmenováno, kdyby od tovaryše, jenž se po mnohá leta řemeslem bídí, zvláštní daň byla žádána.

Hlasováním se rozhodlo, by se návrh pana Havelika přijat.

Dr. Bělský, jeden z nejnadanějších řečníků raddy, žádal na to, by se o tom hlasovalo, má-li dluh městský vypsáním dani nebo půjčkou být vyrovnán.

Měšťanosta byl proti tomu, by se na kvap o tom hlasovalo, poněvadž věc ta zdravého ze všech stran uvážení potřebuje.

Žádný z raddy nenavrhnul prostřední jakousi cestu, by se totiž dílem půjčkou, dílem daněmi dluh zapraviti hleděl, a byly patrné nesnáze, u věci té ousečně rozhodovat, až p. dr. Horáček třetí prostředek navrhnul, by se radda ke králi s prosbou obrátila, by nedostatkům Prahy, v níž i vojsko i ouřednietvo dobrodiní obecního zřízení užívají, laskavě vypomohl. Návrh ten byl s pochvalou jednohlasně přijat.

Dnes (dne 23. ledna) odjede deputace od měst. raddy do Holomouce k císaři s prosbou vyslaná, by podporu nějakou Pražské obci poskytnul. Deputace ta sestává z pp. Jaroše, dra. Poláka, dra. Horáčka a měšťanosty Vaňky.

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849