Když bývalo XIX. století

Rokování o záležitostech vlaských

14. únor 1849

Z Brusselu 14. února.
Podobá se, že se zde přece skutečně rokovati bude o záležitostech vlaských; ale nejisté jest, zdali se tato práce podaří a zamotaná tato záležitost rozvine. Nejprvé nastává otázka: Která vlaská mocnost, nebo který vlaský stát má býti oučasten vyjednávání? Král neapolský a papež se vzdalují. Neapolsko již beztoho velmi tolik utrpělo skrze pokusy Francouska a Anglicka o prostřednietví strany Sicílie, že s těží bude nakloněno, mluviti pro intervenci cizých moci ve Vlaších.

Postavení Sardinska k Neapolsku je tak nepříznivé, že králové jejich na tomto sjezdu k jednomu oučelu nikterak směřovati nebudou. Co se týče papeže, neslibuje jeho nynější postavení žádné oučastenství, protože by dříve záležitosti vlastní své země spořádali musel, než by v jiných podíl bral.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849