Když bývalo XIX. století

Odpověď na žádost městské raddy o 100.000 zl. stř.

23. únor 1849

Obecní List přináší následující připis:

Pražskému p. měšťanostovi J. U. Dru. Václavu Vaňkovi.

Vaše Blahorodí!

JMst. ráčila dle nejvyššího panu ministru domácích záležitostí seslaného vlastnoručního dopisu od 13. t. m. uznati v uvážení bídných okolností, do nichž větší část Pražského obyvatelstva byla přišla, na zadanou od městské raddy žádost Pražské obci 100.000 zl. stř. ze státního pokladu k propůjčení povoliti a spolu naříditi, by o jich přiměřené obracení k podpoře živnostníků města toho zápůjčkami a k vypomožení nouze náležitě bylo postaráno.

Dávám Vašemu Blahorodí následkem přípisu p. ministra domácích záležitostí od 19. t. m. o tom zprávu s tím doložením, že očekávám předložení plánu stran přiměřeného obracení sumy té, abych o tom mohl vysokému c. k. ministerstvu zprávu, již ode mne stran toho žádá, podati.

Co vykázání této propůjčky se týká, jsem dekretem finančního ministerstva od 18. t. m. 2058 splnomocněn, ji dle míry potřeby ze zdejší kameralni kassy učiniti, v čemž Vaše Blahorodi vždy na mně se obrátiti bude míti.

Přijměte Vaše Blahorodí přesvědčeni mé ouplné úcty.

V Praze dne 23. února 1849. Mecséry.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849