Když bývalo XIX. století

Půjčka pro obec Pražskou

5. duben 1849

Sezeni městské raddy dne 5. dubna. Po přečtení protokolu dále rokováno jest o spůsobu, jakým se voda z novoměstské vodárny jednotlivcům prodávat má, a uzavřeno jest, by se i ona voda, jenž se v trubách do poschodích přivádí, dle určení nového systému prodávala.

Pak dával p. Jaroš zprávu o výsledku deputace, kteráž ve Vídni stranu půjčky pro obec Pražskou s ředitelstvem národního banku vyjednávala; to se uvolilo, 100.000 zl. stř. obci proti hypothece a za dva procenty půjčit; vyžádalo si však splácení kapitálu po dvou letech ve lhůtách. Na návrh měšťanosty určeno jest panstvi Libeňské za hypotheku, a spolu se uzavřelo, by se ihned zápůjční listina zhotovila a od 24 oudů velkého a užšího výboru podepsala. Pak se rokovalo o prácech obecních, jimiž se chudině Pražské podpora doslat má. Posléz činil dr. Bělský návrh, aby městská radda na základě určení v prozatímním zákonu obecním, dle něhož hlavní a krajská města zvláštní zřízení obecní míti budou, komissi sestavila, klerá by za příkladem Vídeňské městské raddy návrh obecního zřízení pro Prahu učinila, jenž by se pak ministerstvu k potvrzení předložil. Měšťanosta sděluje raddě, že Vídeňská městská radda od ministerstva rozvrh obecního zřízení dostala, a že presidenta Meczéryho žádal, by se Pražské městské raddě podobný rozvrli odevzdal, by se pak dle toho obecní zřízení vypracoval mohlo.

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849