Když bývalo XIX. století

Zapovídá se vydávání peněžních assignací

23. duben 1849

Vládní oznamovatel včerejší přináší následující nařízení:

Vydávání peněžních assignací na místo mince jest na ujmu výsadě rak. nar. banku, nejv. patentem jemu udělené a vůbec prohlášené, i nemůže tedy jakožto skutek protizákonní déle trpěno býti.

Dle nařízení v. finančního ministerstva zapovídá se přísně osobám soukromým vydávání peněžních assignací, i klade se jim k vyměnění assignací protizákonně již vydaných lhůtu čtyr neděl, počítajíc ode dne tohoto prohlášení. Po projití teto lhůty vystřihá se každý, aby takovéto assignace nepřijímal.

Rozumí se samo sebou, že i také kassy, ouřady a obce nesmějí vydávat žádných jiných not, leč vydaných od c. k. rak. priv. nár. banku.

V Praze dne 23. dubna 1849.
Meszéry,
c. k. gub. místopresident.

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849