Když bývalo XIX. století

Pražský List občanský

19. listopad 1848

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský".

Jak český tak německý redaktor bude mít ročního platu z důchodů obecních 500 zl. stř. s přirážkou 15 pct. z čistého výnosu.

Za to budou muset sdělovati ouřední zprávy dílem nahlížením protokolu, dílem i přiseděním v poradách užšího a šíršího výboru, neouřední zprávy ale redaktorům samým ostanou ponechány. Oba redaktoři jsou výboru zodpovědní.

Vyzývají se tedy spisovatelé, kteří by u vedení takovýchto časopisů uvázati se chtěli, žádosti své písemně nejdéle do 26. listopadu s přiložením jejich dosavádní spisovatelské činnosti, vedení časopisu, známosti obou jazyků i jejich mravnosti do úřadovny p. měšťanosťy zadali - čímž se k obsazení těchto míst konkurs vypisuje.

V Praze dne 20. listopadu 1848
Od výboru Pražského měšťanstva.
Dr. Vaňka, purkmistr.
Dáno 6. listopadu.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848