Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma '1848'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Ústavní sněm celé Italie

Z Říma dne 30. pros. Včera večír prohlášen byl ústavní sněm celé Italie hromem děl. Volení započne dne 1. ledna a sněm se sejde dne 5. února

Zdroj: Národní Noviny č. 9, 11.1.1849

27. prosinec 1848

Smrt Šťěpána Šuplikaće

Záhřebské německé noviny ode dne 2. ledna píší smutnou zprávu, že srbského vojvody Šťěpána Šuplikaće již není. Dne 27. prosince o 4 ½ hod. odpol., právě když v Pančevu pomocná ze Srbska přišlá vojska vítal a ohnivou řečí pozdravoval, byl náhle mrtvicí raněn.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

22. prosinec 1848

Ožegoviće ministerialním radou

Zpráva úřední: Jeho Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 22. pros. bývalého k. uherského radu při náměstnictví, Metella Ožegoviće učiniti ministerialním radou.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

22. prosinec 1848

Václav rytíř Václavíček proboštem

Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 22. pros. 1848 kapitulního děkana Václava rytíře Václavíčka potvrditi za probošta hlavního chrámu na hradě Pražském, od kapituly vyvoleného.

Zdroj: Moravské noviny č. 6, 9.1.1849

20. prosinec 1848

Fischhof odřekl se služby

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 20. pros. m. r. přijmouti odřeknutí se služby ministerialního rady v ministerium záležitostí domácích dokt. Adolfa Fischhofa.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

18. prosinec 1848

Zpráva úřední

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším ručním listem od 18. prosince 1848 propůjčiti kříž rytířský rak. cis. řádu Leopoldova bez taxy plukovníkovi Pottovi od generálního stabu, plukovníkovi a general-adjutantovi bána Chorvátského Denksteinovi, majorům, baronovi Schneidrovi, od pěšího pluku Schönhalsova a Mouricovi hraběti Pállfymu od lehkých jezdců arciknížete Maxmiliana, a poručíkovi Zuillachovi od 5. pluku mysliveckého.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

17. prosinec 1848

Hrabě Nippenburk

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 17. pros. 1848 na návrh ministerní rady vzesti řízení politické Tyrol a Vorarlberská na hraběte Kajetana Bissingen Nippenburka.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

15. prosinec 1848

Ustanoven jest rytíř Schreibers za sekčního radu

Zpráva úřední: Dle nejvyššího povolení Jeho Milosti od 15. pros. m. r. ustanoven jest Josef rytíř Schreibers provisorně za sekčního radu při ministerium pro orbu a hornictví.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

26. listopad 1848

Pražské peníze

Zejtra se začnou vydávat Pražské peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 196, 26.11.1848

24. listopad 1848

Nové železnice státní

Z Brna. Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

23. listopad 1848

J. M. císař se při dobrém zdraví nachází

Včera bylo na rozích následující oznámení:

Rožšířila se dnes pověst, že J. M. císař umřel. Na mou telegrafickou cestou zaslanou otázku dostal jsem právě o 1 hodině s poledne od pana ministra knížete Schwarzenberga odpověď, že J. M. císař se docela při dobrém zdraví nachází.

Od c. k. českého zemského presidium.
V Praze dne 23. listopadu 1848.
Mecséry, cis. král. gub. místo-president.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

22. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

V Kroměříži dne 22. listopadu. Jak uzavřeno bylo, započal dnes říšský sněm opět svá jednání.

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 24.11.1848

21. listopad 1848

Ruské vojsko obsadilo Multany a Valachy

Soukromé psaní od Bělehradu přinášejí vědomost, že ruské vojsko obsadilo již celé Multany a Valachy, že už na hranicích Sedmihradských stojí; je prý ho do 96.000.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

20. listopad 1848

Kníže Schwarzenberg odjel do Vídně

Z Holomouce 20. list. Včera odejel kníže Schwarzenberg a dr. Bach do Vídně; bezpochyby jest s tímto posláním spojeno zmírnění nakládání s Vídní. Spolu s nimi odejeli do Vídně oudové Frankfurtského shromáždění Plözl a Pauer.

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Z Vídně dne 19. list. Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhřibyli ale odraženi a uprchli do Šoproně.

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

Zprávy na téma '1848'

z dobového tisku

31. prosinec 1848

Zprávy z hlavního stanu

Zprávy z hlavního stanu J. Osv. knížete Windischgrätze od 31. pros. 1848.

Pro rychlý pokrok v operacích v Uhřích nezbývalo skoro ani času, aby se obecenstvo uvědomilo o hlavních dějích. Při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

31. prosinec 1848

Císař Němců

Ve Frankfurtě 31. prosince.
Většina ústavního výboru rozhodla se konečně přece pro návrh od professorů Dahlmanna, Beselera a Waize zastávaný, aby se totiž v čelo nového Německa postavil ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

30. prosinec 1848

V pokladnici Lissabonu jest bída

Z Lissabonu 30. prosince.
V pokladnici jest ouplná bída, a všecka vydání, žold armády i námořního vojska zůstávají pozadu. Loď se 74 děly, která měla odplouti do Rio-Janeiro, aby hájila ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

30. prosinec 1848

Rozejití se piemonteské komory deputovaných

Nejnovější Turínské Noviny od 30. pros. připovídají rozejití se piemonteské komory deputovaných, poněvadž ministerstvo Giobertiho, mající nyni v komoře většinu pro sebe, nemůže na dlouho ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 6, 7.1.1949

28. prosinec 1848

Povstání Maďarů jako povstání Irčanů

Z Londýna 28. prosince.
Noviny „Times" schvalují plán rakouského ministerstva použíti povstání Maďarů, jako anglický ministr r. 1788 použil povstání Irčanů, totiž k ouplnému spojení obou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

28. prosinec 1848

Vystěhovanci a uprchlíci

Z Krakova 28. pros.
Strany vystěhovanců a rusko-polských uprchlíků vyšlo dnes od ouřado následující nařízení:

1) Vystěhovanci, kteří následkem Lvovské kapitulace, jakož i rusko-polští ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

27. prosinec 1848

Bitva u Aradu

Z Karlovic dne 27. prosince.
V Banátě se vojenské operace císařského vojska se vším důrazem započaly.

Viděti to z bitev u Aradu. Gen. Grlić udeřil na hornická města Rusberg a Bokšany. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

26. prosinec 1848

Pense zemských ouředniků

Z Vídně 26. prosince.
Hradecké noviny píší, že zařízeni Josefa II. od 26. března 1781 strany odpočinku a pense zemských ouředniků prvním dnem měsíce ledna 1849 platnost svou tratí, od ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849
[penze, 1848]

18. prosinec 1848

Cholera

Poláci.
Ouřední nov. v království polském podávají tento přehled onemocnělých, uzdravených a zemřelých na choleru od jejího v království tomto vzniku až do 18. prosince m. r.

Ve Varšavě ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Články na téma '1848'

z dobového tisku

19. prosinec 1848

Pivovár panství Rychnovského

Pronájem

pivováru a vinopalny panství Rychnovského v Králové-Hradecku.

Pivovár a vinopalna s párním strojem se na čas od 1. března 1849 až do konce února r. 1855, tedy na šest let pronajímá.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849

14. prosinec 1848

Pivovár v Benovech

Od magistrátu král. kraj. města Klatov se s domluvením městského výboru a návladnictva v známost uvádí, že se v Benovech blíže Klatov ke městu patřící pivovár na 13 ½ sudů vařicí, na tři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 2, 3.1.1849

24. listopad 1848

Štefan Šuplikać Vitez

Nový srbský vojvoda Štefan Šuplikać Vitez narodil se r. 1789 [správně asi 1786] v Petrinji v Banalské krajině rodičů srbských. Otec jeho byl štábním důstojníkem v druhém bánovském pluku. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

19. listopad 1848

Václav Messenhauser

Václav Messenhauser, rodem z Prostějova na Moravě, 35letý, katolík, svobodný, spisovatel, byl ve vojenském s ním zavedeném vyšetřování svým vlastním přiznáním při opatření pravého stavu překonán, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 190, 19.11.1848

18. listopad 1848

Jubilejní slavnosti Karlovy university

Zvláštní osud leží na jubilejní slavnosti naší university. Posud nikdy neměla Praha příležitost, aby byla mohla slavit jubileum své slavné university. Bylo to r. 1348, když císař Karel IV. ve své ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848

17. listopad 1848

Boj demokratie proti aristokratii

Boj demokratie proti aristokratii čili jinými slovy revoluce roku 1848 bude brzy ukončen. Demokratie neostala vítězem v tomto boji, a podivným způsobem právě vinnou těch, kteří se za nejhorli ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

14. listopad 1848

Pronajmutí pivováru v Českém Brodě

Pronajmutí pivováru.

V kr. městě Českém Brodě bude pivovár na plnou várku 20 sudů zřízený i s místnostmi a polnostmi, počínajíc od 1. února 1849 veřejnou licitací proti složení 400 zl. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

11. listopad 1848

Pronájem povovaru v Unhošti

Pronájem pivováru a vinopalny v městě Unhošti.

Magistrát města Unhošti v Rakovnicku u všeobecnou známost uvádí, že veřejný pronájem zdejšího na 20 sudů jedné várky zřízeného měšťanského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

7. listopad 1848

Zprávy z horvatského táboru o Vídni

Od Vídně. Zajisté dychtil každý Čech po zprávách z horvatského táboru o Vídni; každý byl žádostiv vědět, jak se jim daří. Slyšeli jsme o nich pouze, že jsou bídně ošaceni, že dobyli několik ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

7. listopad 1848

Nepodařená výprava Šimunićova

Od Nusdorfu. Hodnověrné zprávy o nepodařené výpravě Šimunićově. Dne 8.přijel Janeček do Prahy, zrovna od gen. Šimuniće, s nímž tři dni na zpátečném tažení do Moravy byl. Vypravuje následovně: Gen. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

Kdo je kdo

Robert Blum byl německý levicový politik, publicista, básník, nakladatel, revolucionář a člen Frankfurtského Národního shromáždění v roce 1848. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Hans Adolf Erdmann von Auerswald byl pruský generál. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Hrabě Theodor Franz Baillet von Latour byl maďarský voják a státník. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Maria Vincenz Andreas Fürst von Lichnowsky, Graf von Werdenberg byl německý politik. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Wenzel Messenhauser byl rakouský důstojník a spisovatel českého původu, publikoval i pod pseudonymem Wenzeslaus March. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Stevan Šupljikac von Vitez byl rakouský generál a první vévoda Vojvodiny. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Muhammad Alí Paša byl egyptský místokrál, vojevůdce, ale také diktátor. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia