Když bývalo XIX. století

Stalo se dnes

z dobového tisku

1. listopad 1848

Včera vzdala se Vídeň

Včera před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své vzdání odvolali, a nastala zároveň tuhá bitva mezi Jelačićem a Maďary, jakož i bombardování Vídně od Windischgrätze. Maďaří prý byli od Horvatů a našich kyrysníků na hlavu a dokonce poraženi.

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop. Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.

Maďaři zacházejí ukrutně se Slováky, jichž se celé zástupy na Moravu utíkají.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

2. listopad 1848

Hr. Auersperk jmenován

Z Holomouce 2. listop. Hr. Auersperk jest prý jmenován komandujícím pevnosti Holomoucké.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

2. listopad 1848

gen. Nouvilesa poražen a rozprášen.

Madrid 2. lislop. Z Katalanie došla zpráva, že Ametlerův republikánský zástup byl od gen. Nouvilesa poražen a rozprášen.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

3. listopad 1848

Maďaři ve Vídeni

Windischgrätz vydal toto návěští: Sbor maďarských povstalců opovážil se vstoupiti na půdu rakouskou a dnes ráno až ke Schwechatu pokročili. Já jej ihned s částí svého vojska společně s bánovým napadl a zahnal, při čemž znamenitých škod utrpěli.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

3. listopad 1848

Plakát na podporu Vídně

Vratislav 3. listopadu. Plakát vyzývá mládež Vratislavskou, aby se sestoupila v dobrovolný sbor, k uherským sborům se přidala a Vídni na pomoc táhla. Žádá se také o podporu peněžitou k tomu oučelu.

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

3. listopad 1848

Odzbrojování je dokončeno.

Z Vídně 3. listop. Odzbrojování je dokončeno. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

4. listopad 1848

Prostonárodní Holomoucké Noviny

V Holomouci vyšlo dne 4. listopadu první číslo Prostonárodních Holomouckých Novin. Jsou tištěné švabachem na půlarchu, cena měsíční na poštách 18 kr.

Zdroj: Národní Noviny č. 180, 8.11.1848

4. listopad 1848

Zajatí ve Vídni

Časně ráno byli Frankfurtští poslanci Fröbel a Blum, kteří předevčírem ještě zřejmé vzbouření hlásali, z hostince svého do hlavního stanu v Schönbrunně odvedeni. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

4. listopad 1848

Aigner se zastřelil

Vídeň. Vůdce akademické legie Aigner se zastřelil. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

5. listopad 1848

Konstituce ve Francii

Nár. shrom. v Paříži ukončilo ve svém včerejším sezení přehlížení konstituce. President oznámil výsledek hlasování: 739 hlasů bylo pro přijmutí, 30 proti přijmutí zřízení. Od domu vysloužilců oznamovalo 101 dělo městu Paříži, že má Francousko novou konstituci. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

6. listopad 1848

Polní podmaršál baron Welden guvernérem ve Vídni

Polní podmaršál baron Welden, ustanovený za voj. guvernéra ve Vídni, jel dne 6. list. ze Vlach do Vídně.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

8. listopad 1883

Osvětlení Národního divadla

Praha. Po zkoušce vykonané s elektrickým osvětlením Národního divadla usnešeno, že se má Národní divadlo otevříti dne 18. listopadu.

Zdroj: Světozor č. 46, 1883

9. listopad 1848

Nákaza zemčat

Anglie. Nákaza zemčat ztrávila polovic ourody v Anglicku; poněvadž ale mnoho zemčat nasázeno a nákaza v Irsku přestala, doufá se, že drahota nebude.

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

9. listopad 1848

Občanské Noviny

Ode dne 18. listopadu začne p. Emanuel Arnold čtyrykrát týhodně vydávati „Občanské Noviny". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

10. listopad 1848

Poslední zprávy z Milána

Poslední zprávy z Milána oznamují, že se již po několik dní v kantonu Tessinském silně mezi lidem agituje; lid ale zůstává bez účastenství, ač pochybný stav Sardinska a události Vídeňské mysle nemálo napnuly.

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

10. listopad 1848

Ve Vaducu vypukly nepokoje

V knížetství Lichtensteinském ve Vaducu vypukly nepokoje. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

11. listopad 1848

Eduard Preszlern byl k smrti odsoúzen

Eduard Preszlern, šlechtic Sternau z Vídně, 32-letý, pro oučastensiví v ozbrojeném povslání k smrti byl odsoúzen a téhož dne večer o 5 ½ prachem a olovem odpraven. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

12. listopad 1848

Noviny ve Vídni

Ve Vídni již vycházejí, krom Wiener Zeitung noviny Presse, Lloyd a Geissel.

Nesmějí ale být veřejně prodávány.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Rytíř von Schöllhaimb

J. M. C. ustanovil, aby rytíř von Schöllhaimb, dokud nebude ustanoven ministr války, vedl centrální záležitosti vojenské.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Messenhauser sdělí důležité zprávy

Velitel Vídeňské národní gardy za dnů říjnových, Messenhauser, byl ortelem vojenského soudu dne 9. odsouzen k smrti a měl být dne 10. zastřelen. On ale prosil o milost, udávaje, že sdělí kníž. Windischgrätzi velmi důležité zprávy. Vykonání ortele se tedy zastavilo. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

13. listopad 1883

Posledni představení

Praha. Poslední představení v Novém českém divadle před otevřením Národního divadla.

Zdroj: Světozor č. 46, 1883

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

15. listopad 1848

Gen. Moga přišel k ourazu

Gen. Moga přišel v bitvě u Schwechalu k ourazu a leží nyní na ranách v pevnosti Köpcsenyiské. Gen. Görgey převzal komando nad vojskem uherským.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

18. listopad 1883

Znovuotevření Národního divadla

Praha. Ráno v 10 hod. dop. odevzdáno Národní divadlo předsedou stavebního komitétu drem. Riegerem družstvu zemského divadla.

Na oslavu zahájení Národního divadla českého odbývá se ve 12. hod. polední slavnostní akademie. Večer v 7 hodin první slavnostní představení v Národním divadle: Smetanova Libuše.

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

18. listopad 1848

Ranní List

Od 1. října vychází tiskem a nákladem Jar. Pospíšila politický denník „Ranní List" co pokračování časopisu: „Květy a Plody". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Z Vídně dne 19. list. Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhřibyli ale odraženi a uprchli do Šoproně.

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhři, počtem silnější, obořili se na sbor císařských, byli ale od těchto odraženi a uprchli do Šoproně, a poněvadž byli až tam stíháni, ještě dále. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

20. listopad 1848

Kníže Schwarzenberg odjel do Vídně

Z Holomouce 20. list. Včera odejel kníže Schwarzenberg a dr. Bach do Vídně; bezpochyby jest s tímto posláním spojeno zmírnění nakládání s Vídní. Spolu s nimi odejeli do Vídně oudové Frankfurtského shromáždění Plözl a Pauer.

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

21. listopad 1848

Ruské vojsko obsadilo Multany a Valachy

Soukromé psaní od Bělehradu přinášejí vědomost, že ruské vojsko obsadilo již celé Multany a Valachy, že už na hranicích Sedmihradských stojí; je prý ho do 96.000.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

22. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

V Kroměříži dne 22. listopadu. Jak uzavřeno bylo, započal dnes říšský sněm opět svá jednání.

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 24.11.1848

23. listopad 1848

J. M. císař se při dobrém zdraví nachází

Včera bylo na rozích následující oznámení:

Rožšířila se dnes pověst, že J. M. císař umřel. Na mou telegrafickou cestou zaslanou otázku dostal jsem právě o 1 hodině s poledne od pana ministra knížete Schwarzenberga odpověď, že J. M. císař se docela při dobrém zdraví nachází.

Od c. k. českého zemského presidium.
V Praze dne 23. listopadu 1848.
Mecséry, cis. král. gub. místo-president.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

24. listopad 1848

Nové železnice státní

Z Brna. Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

25. listopad 1885

Alfons XII. zemřel

Španělský král Alfons XII. zemřel v mladém věku po těžké nemoci. Za královnu prohlášena starší jeho 5letá dcera, Maria de las Mercedes, jejíž jménem vládne královna-vdova Christina, rozená arcivévodkyně rakouská. Pokoj nebyl dosud porušen.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

26. listopad 1848

Pražské peníze

Zejtra se začnou vydávat Pražské peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 196, 26.11.1848

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko. Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

listopad 1885

Vídeňská obecní plynárna

Vídeňské obecní zastupitelstvo zabývá se v řadě schůzí otázkou, zdali se má plynárnické společnosti smlouva vypověděti a obecní plynárna zříditi.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

listopad 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885