Když bývalo XIX. století

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

29. duben 1849

Heslo komunistů

Výbor revolučních kommunistů vydal volební program, kterýž má heslo: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

26. duben 1849

Podplácení při volbách

Z Londýna 26. dubna. Včera učinil v dolejší sněmovně Pakington návrh, směřující k tomu, aby překaženo bylo všechno podplácení při volbách, a proto aby každý oud sněmu musel přisáhati, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

25. duben 1849

Přeložení pošty

Z Prahy. Konečně se stane, že c. kr. pošta bude podle rozkazu ministerstva obchodu přeložena do Urfusova domu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

25. duben 1849

60.000 Rusů do Sedmihrad již vtrhlo

Vládním Vídeňským novinám píše se ze Lvova dne 25. takto: Spěchám, abych oznámil, co právě ouředně sem přišlo, že 60.000 Rusů s četným dělostřelstvem ve třech kolonách po 20.000 mužích dne 20. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

23. duben 1849

Zapovídá se vydávání peněžních assignací

Vládní oznamovatel včerejší přináší následující nařízení:

Vydávání peněžních assignací na místo mince jest na ujmu výsadě rak. nar. banku, nejv. patentem jemu udělené a vůbec prohlášené, i ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

23. duben 1849

Pešť maďarská

Pešť byl od cis. vojska opuštěn a nepřešel skrze kapitulaci na Maďary. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

21. duben 1849

Národní Jednota sv. Cyrilla a Methoda

K Národní Jednotě sv. Cyrilla a Methoda přihlásili se co zakladatelé : Dr. Pravoslav Trojan, měšťan Pražský a úd zemského výboru v Čechách (dal 10 zl.). Karel Havlíček, redaktor Národních Novin v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

21. duben 1849

Porada o věcech uherských

Jak známo, drželi ministrové před nedávnem poradu o věcech uherských, i povstaly prý troje mínění. Windischgrätz byl prý pro pokojné narovnání, Bach pro pokračování ve válce s pomocí ruskou, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

20. duben 1849

Pešť maďarská

Zprávy od 20. dubna oznamují, že Němci a Dánové jsou asi 300 kroků u Düppelských hradeb od sebe vzdáleni, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

19. duben 1849

Odstoupení Windischgrätzovo

Vídeňské Noviny oznamují ouředně odstoupení Windischgrätzovo tímto spůsobem:

JMst císař ráčil nejvyšším rozhodnutím od 12. t. m. povolati polního maršála kn. Alfreda Windischgrätze ke dvoru ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

19. duben 1849

Oslavení narozenin Ferdinanda v Praze

K oslavení narozenin JMC. Ferdinanda bylo včera večír celé město slavně osvíceno, ačkoliv si byl císař žádal, aby s toho sešlo. Na náměstích a v ulicích bylo do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

19. duben 1849

Ves Düppel jest spálena

Z Hamburku 14. dubna.
Potvrzuje se zpráva, že jsou hradby u Düppelu, jenž jsou klíč do Alsenu, a které leží na návrší 300 kroků od mostské hradby vzdáleném, outokem ztečeny a most že je ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

19. duben 1849

Narozeniny JCMsti Ferdinanda V.

Z Prahy.
Dne 19. se tu slavily narozeniny JCMsti Ferdinanda V. Ráno nehřměly děla ani moždíře, tím srdečněji zněla však slova, kterými dobrotivého pána prvně pozdravil p. purkmistr Vaňka již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

19. duben 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Z Říma 19. dubna. Blíží se rozhodná doba, i nastává nový převrat. Triumvirové povolali všecko vojsko do Říma. Vláda nemá již žádných peněz, karabinérové jsou nespokojeni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

18. duben 1849

Císařská rodina v Holomouci

Deutsche Zeitung podává zprávu (a praví, že jest z hodnověrného pramenu), že veškerá císařská rodina byla v Holomouci shromážděna, a že bylo v rodinné poradě ustanoveno, kde který oud bydleti má, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

18. duben 1849

Žid koupil si dědinu

Rusíni. Ze Stanislavova. Zdejší žid Halporu použil již rovného politického práva židů s křesťany a koupil si dědinu Bludniki za 83.200 zl. stř., a doslýcháme, že po provolání ú... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

18. duben 1849

Pošta knížecí rodiny Taxisské

Během příštího měsíce přestane platnost manského závazku mezi württemberskou vládou a knížecí rodinou Taxisskou ohledem na poštu. Výsadou této rodiny stalo se, že železnice obecenstvu žádného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

18. duben 1849

Peníze v Maďarsku

Z Peště od 18. píše Lloyd, že tam nové císařské peněžné poukázky již silně obíhají, a že mají na jedné straně nápis maďarský, na druhé německý. — Z každé maličkosti tedy vidíme budoucí rakauskau ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 96, 24.4.1849

17. duben 1849

Baron Welden velitelem v Uhřích

Císař odevzdal polnímu zbrojmistrovi baronovi Weldenovi komando nad vojskem v Uhřích a v Sedmihradech bojujícím, a zvolil polního podmaršála barona Böhma za komandujícího generála pro Hoření a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

17. duben 1849

Narozeniny císaře Ferdinanda v Praze

K oslavení narozenin císaře Ferdinanda bude dne 18. dubna večer rádnice osvětlena a veliké kandelábry na Staroměstském náměští a na Koňském trhu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

17. duben 1849

Amerikánské loďstvo

Dle zpráv z New-Yorku od 17. dubna bude prý amerikánské loďstvo v středozemním moři o 3 fregatty a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

15. duben 1849

Poukázky na zemské příjmy uherské

Dne 15. dubna vyšlo v Pešti nařízení o nových penězích, ještě s podpisem Windischgrätzovým, jenž zní: K zapravování kromobyčejných výloh, které nynější slav království uherského požaduje, ráčil ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849

14. duben 1849

Císař Ferdinand a Maria Anna v Olomouci

Z Holomouce 14. dubna. Předevčírem večer o 7½ hod. přijeli JCMsti Ferdinand a Maria Anna s arcikn. Ludvíkem po železnici z Prahy do Holomouce, a byli slavně v drážni uvítáni od JMsti panujícího ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

13. duben 1849

Pewnost Komárenská

Štýrské Hradecké noviny přinášejí pod názvem „Před Komárnem" tuto zajímavou zprávu:

Co mladý hrabě Esterházy velitelství má v pevnosti Komárenské, a bude-li pevnost dobyta, nejspíše smrtí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

13. duben 1849

Válku chceme!

Z Neapole. Paroloď anglicko-francouského loďstva, objížděvši břehy sicilské, aby všude oznámila poslední výmínky krále neapolského, vrací se zase nazpět s tou zprávou, že výmínky ve všech městech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

13. duben 1849

Prodávaly se koně krále Ludvíka Filipa

Včera se v parku v Monceaux prodávaly koně bývalého krále Ludvíka Filipa za vysoké ceny. Proslulý hřebec Hendamni Blanc, za nějž Mehmed Ali dal 12 velbloudů a 3 otroky, dříve než jej Ludvíku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

12. duben 1849

Lodě dánské střílely na pobřežní batterii

Ze Sleswík-Holštýna. Hamburské nowiny Börsenhalle přinášejí zpráwu o jedné události očitého swědka, která pro dánsko-německau wálku welmi důležitá a snad i rozhodná jest; dánská řadowá loď ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

12. duben 1849

Císař Ferdinand odejel z Prahy

Dne 12. dubna odejel z Prahy o půl deváté hodině císař Ferdinand a císařovna s arciknížetem Ludvikem, který sem byl pro ně 11. přijel, po železnici do Holomouce. Povídá se, že se císař a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 88, 14.4.1849

11. duben 1849

Generální vikář v Pražské arcidiécesi

Pražská metropolitní kapitola zvolila po úmrtí arcibiskupa Aloyse Šrenka pro celý čas, dokud nový arcibiskup dosazen nebude, Frant. Vil. Tippmanna, konsistorialního presesa a biskupa Satalského, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

11. duben 1849

Ražba v Pražské mincovně

V Pražské mincovně se razilo od 1. dubna loňského roku až ke konci března letošního roku dvacetníků za 733.299 zl. 20 kr., šestáků za 657.577 zl. 36 kr., pětníků za 15.657 zl. 50 kr., grošů za ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

11. duben 1849

Halesowy rakety

Z jistého pramene se powídá, že dánská wláda si zakaupila 6000 Halesowých raket we Woolwichu, a že anglické ministerstwo slíbilo, že nebude jich ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

10. duben 1849

Porady diplomatů v Gaetě

Řím. Porady diplomatů v Gaetě již počaly. Budeť se v těchto poradách jednati o to, jakým spůsobem ma papež v Římsku opět vládnouti, až totiž do Říma opět dosazen bude. Někteří chtějí, aby byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

10. duben 1849

Janov se vzdal

Janov se vzdal. Tato častěji již opakovaná zpráva se teprv nyní potvrdila. 10. t. m. obsadilo vojsko brány i tvrze a obyvatelstvo složilo zbraň. Král Viktor Emanuel II. udělil všem, vyjma 12 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849

9. duben 1849

Německo-Dánská válka

Z Altony 9. dubna.
Povídá se zde o bitvě, která prý byla s Dány u Hoptrupu, mezi Flensburgem a Gravensteinem svedena. Dánové měli velikou převahu vojska, a Hannoverani couvali po dosti tuhém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

7. duben 1849

Zprávy od polního maršála kn. Windischgrätze z Peště

Maďaři.
34. váleční zpráva. Zprávy od JOsti polního maršála kn. Windischgrätze z Peště od 7. t. m. večer podávají výsledky veliké rekognice již dříve zmíněné, jíž polní maršál osobně dne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

7. duben 1849

Cholera mezi poslanci v Paříži

Z Paříže 7. dubna. Dnes byly lavice v nár. sněmu hodně prázdny, poněvadž se cholera mezi poslanci hodně zmáhá, ostatně jsou již uč... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

6. duben 1849

Car nařídil odvádění k vojsku

Z Petrohradu 6. dubna Cár vydal dne 31. března následující úkaz: Považujíce při nynějších okolnostech za potřebné, nechati na počtu válečném velikou část naší armády, která minulého roku cholerou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

5. duben 1848

Rusko sbírá ve svém Polsku vojsko

Z Krakova.
Rusko sbírá ve svém Polsku vojsko, jak silné jest, nemůže se ještě určití. Dle jistých zpráv jest je ve Varšavě 20-25000 gardistů na pohotově. S obyvateli Varšavskými jedná se jako ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848

5. duben 1849

Ouřední platy stejné jako v r. 1797

Londýn. Hume oznámil dnes v dolejší sněmovně, že po svátcích navrhne, aby sněmovna toto uzavřela: Poněvadž obilní a potravní ceny nyní takové jsou, jakové byly v r. 1797, je sněmovna toho mínění, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

5. duben 1849

Půjčka pro obec Pražskou

Sezeni městské raddy dne 5. dubna. Po přečtení protokolu dále rokováno jest o spůsobu, jakým se voda z novoměstské vodárny jednotlivcům prodávat má, a uzavřeno jest, by se i ona voda, jenž se v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849

3. duben 1849

Válka německo-dánská opět vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Boj se začal jednou dobou podél celého východního břehu šlesvíckého od Haderslebenu až ku Kielu. K Haderslebenu přitáhli Dánové od severu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

1. duben 1849

Kradení drátů telegrafních

Z příčin častého kradení a rušení vedoucích drátů telegrafních nařídilo ministerstvo vnitřních záležitostí a minislerstvo spravedlnosti, aby se každá škoda učinčná na ústavu telegrafním ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849