Když bývalo XIX. století

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

28. únor 1849

Upevňování hradu v Břetislavi

Z Peště, 28. Února.
Včera zde byli mnohým fiakrům a hospodářům vzati koně k dovežení loďek mostovních za hlavnim vojem. Upevňováním starého hradu v Břetislavi rychle pokračuje se. Dle plánu ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

28. únor 1849

Nucená půjčka jest již prohlášena

Z Říma, 28. Února.
Pád Giobertiho posilnil opět zdejší revoluční vlády. Ale hlavní záležitostí zůstane posud, jak si pomoci z penežné nouze? Nucená půjčka jest již prohlášena. Každý kdo má ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

27. únor 1849

Návrh zrušit trest smrti

Z Darmstadtu 27. února.
Ministerní radda Lindelof předložil v dnešním sezení II. sněmovny návrh, aby byl zrušen trest smrti, a odůvodnil jej, navrhuje, aby místo trestem smrti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

27. únor 1849

Doplacení toleranční daně

Z Peště, 27. Února.
Zdejší obec židovská dostala rozkaz, by v několiko dnech jedenkrát sto a několik tisíc zlatých na stříbře zaplatila, a to v rakouských dvacetníkách. Jedná se ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

27. únor 1849

Dřevěná děla

Z Peště, 27. Února.
Praví se zde, že Košuth v Debrečíně 200 dřevěných děl vrtati dal, protože mnohými porážkami nedůstatek děl vždy větší jest. Zdá se ale, že řeč ta jest vymyšlena, jakkoli ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

26. únor 1849

Trůnní řeč pruského krále

Z Berlína dne 26. února.
Dnes před polednem zahájil král pruský sněm; četl tuto trůnní řeč:

Pánové poslanci první a druhé komory! Události, které vám všem jsou čerstvě v paměti, přinutily ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

26. únor 1849

Cobden v dolejší sněmovně

Z Londýna 26. února.
Dnes večer bude Cobden v dolejší sněmovně navrhovati, aby sněmovna uzavřela: že r. 1835 čisté vydání vlády 44,422.000 lib. šter., roku pak 1849, který se končil dnem 5. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

26. únor 1849

Odpověd rakouské vlády do Madridu

Z Madridu, 26, Února.
Zdejší vláda obdržela včera z Holomouce od rakouské vlády odpověd na svůj připis od 21. Prosince, v kterém Španělsko všecky katolické státy vybízí, aby se vespolek ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

25. únor 1849

Generál Bém u velmi nebezpečném stavu

Ze Sibína 25. února.
Z Mediáše sem došla zpráva, že generál Bém, nemocen na rány, přede včírem do M. Vasarhely odejel, kam den před tím jedno oddělení vojska, které v Mediáši a okolo něho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

24. únor 1849

Sezeni pražské raddy dne 24. února.

Z Prahy.
... Na to přišel návrh dra. Bělského stranu zřízení čestného komité, jež nad návštěvou oudů raddy bdít má k rokování. Proti tomu mluvil dr. Port, udávaje, že členové raddy jsou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

24. únor 1849

Uherské bankovky

Z Vídně.
Uherské bankovky jsou zde od 24. t. m. zapovězeny; v obchodu jich nesmí býti užíváno a u koho se postihnou, mají být odnímány a k nejbližší zemské knížecí kasse býti odevzdány, která ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

24. únor 1849

Reskript od vlády

Z Peště 24. února.
Předvčírem byl v stoličním domě čten reskript od vlády, kterým se dává Peštskému komitátu vědět, že Chorvátsko, Slavonsko, Srbská Vojvodovina a Sedmihradsko již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

24. únor 1849

26 menších států přidalo se k Prusku

Z Frankfurtu.
Dne 24. Února svolalo říšské ministerstvo všecky důvěrníky německých vlád, aby podali své zdání o německé ústavtě. 26 menších států přidalo se k Prusku, a podaly jeden ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Zamezení tržby s otroky

Z Londýna, 24. Února.
Na návrh biskupa Oxfordského byla v hořejší sněmovně sestavena komisse, která by ohledala, jakby s větším prospěchem dala se ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Umřel rytíř Záleski

24. Února umřel ve Vídni bývalý gouverneur Haliče, toho času předseda jednoho odboru v ministerstvu vnitřnich záležitostí, ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Příměří z Malmoe má trvati jen do 26. Března

Z Kodaně. 24. Února.
V dnešním sezení sněmu oznámilo ministerstvo, že král dal již zprávu vládě pruské, že příměří v Malmoe zavřené má dle úmluvy trvati jen do 26. Března. Sněm ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

24. únor 1849

Zprávy z Říma

Zprávy z Říma od 24. února potvrzují, že papež se nyní již skutečně ucházel o zakročení Rakouska, Francouska, Španělska a Neapolska. Republikánská vláda zrušila inkvisici a prohlásila též ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

24. únor 1849

Dánsko jest nyní k válce připraveno

Z Kodaně 24. února.
Podle udání novin Hamburger Corr. bude celé dánské lotďstvo u velmi větším počtu než v loni v krásném čase k plavbě připraveno; vojsko na zemi začíná se na šlesv... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

24. únor 1849

Emancipační záležitost Židů

Z Černovic, dne 24. Února.
Každý zde je dychtiv, jak emancipační záležitost Židů se skončí; neb jakkoli ze stanoviště theoretického ničeho proti emancipací nedá se namítati, podléhá... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

24. únor 1849

Velkovévoda toskánský Leopold v Gaetě

Z Neapole 24. února.
Včera přijel velkovévoda toskánský Leopold se svou rodinou do Gaety a odjel dnes do Neapole s králem neapolským; bude mu dán zámek Quisisana u Castellamare. Residence ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

23. únor 1849

V Toskáně prohlášena republika

Z Vídně 23. února.
Právě dostáváme přes Paříž zprávu, že byla v Toskáně u všeobecném jásání lidu, vzdor marným usilováním přívržencův ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

23. únor 1849

Přání rakouské strany sjezdu Brusselského

Z Londýna dne 23. února píše Times: Hrabě Colloredo přijel sem, ne aby nastoupil hned své místo jakožto vyslanec rakouský u dvoru anglického, nýbrž jen aby vládě anglické oznámil přání vlády ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

23. únor 1849

Odpověď na žádost městské raddy o 100.000 zl. stř.

Obecní List přináší následující připis:

Pražskému p. měšťanostovi J. U. Dru. Václavu Vaňkovi.

Vaše Blahorodí!

JMst. ráčila dle nejvyššího panu ministru domácích záležitostí seslaného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

23. únor 1849

Vojenské přípravy

Z Poznaň 23. února.
Obyvatelstvo zdejší jest veskrz toho mínění, že jest zahraniční válka za prahem. K tomuto mínění zavdávají příčinu vojenské přípravy, které se zde i v celé provi... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

23. únor 1849

Pro válku je potřeba peněz

Z Říma 23. února.
Ve včerejším sezení konstituanty mluvilo se nejvíce o Ferraře; činilo se množství návrhů pro válku, ale konec ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

23. únor 1849

Římský bank půjčí vládě

Z Říma, 23. Února.
Vláda vydala v krátkém čase mnoho nových rozkazů, jako: Římský bank smí vydati za 1,300.000 skudů bankovek, 900,000 skudů půjčí vládě bez ouroků, a 400.000 vydá na ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

22. únor 1849

Porto

Ministerstvo nařídilo, aby se platilo za obyčejné psaní na 10—30 mil jen 6 kr. porta od 1. dubna 1849; vztahovalť se tento ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

22. únor 1849

Plat učitelů

Z Brna.
Ministerium vyučování zvýšilo dekretem od 6. října 1848 č. 6234 plat 460 učitelů na školách triviálních diécese Holomoucké na 100 zl. a plat 43 podučitelů exkurendních na 70 zl. stř., ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849
[plat, 1849]

22. únor 1849

Sezeni pražské raddy dne 22. února.

Praha.
Čilo se více návrhů od jednotlivých členů raddy k zapravení dluhů města učiněných. Po zavržení mnohých z těchto návrhů přijato jest, by se z prámů a korábů, jenž zboží po Vltavě skrz ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

22. únor 1849

Přeložení sídla císaře do Vídně

Dne 22. Vídeňští měšťané sbírají podpisy na adressu k císaři, v kleré JMst prosí, by své sídlo přeložil z Holomouce do Vídně. Již našla kolik tisíc podpisů, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849

22. únor 1849

Bém byl jižjiž chycen

Dne. 22. byl Bém jižjiž chycen. Důstojník jeden od Bianchi již ho držel, ale Košutovi husaři ho osvobodili. V Broose, kde si Bém, byv raněn u Salzburgu, dva prsty dal odejmouti, našla se po něm ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849
[Bém, 1849]

22. únor 1849

Dostavění Louvru

Z Paříže, 22. Února.
Lacrosse, ministr veřejných prací, předložil sněmu návrh o dostavění Louvru. Ta strana, která se má nyní dostavěti, bude obsahovati knihovny a umělecké i průlmysnické ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849

21. únor 1849

Ředilelstvo národního banku

Ředilelstvo národního Vídeň. banku vydalo právě nařízení, aby se všeliké kousky nových banknot (čtvrtky a půlky jednoty) u ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

21. únor 1849

Rusové hranice Sedmihradské překročili

Z Vídně 21. února.
Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo, z nichž (jakž to samy ouřední zprávy oznamují) 10.000 za posádku do Sibína a do Brašova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

21. únor 1849

Vídeňské úmluvy základem bruselské porady

Z Paříže 21. února.
Journal des Débats přináší z Brusselu zprávu, že Colloredo při otevření Brusselských porad oznámil, že Rakousko od porad hnedle odstoupí, jestli všickni oučastníci ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849

21. únor 1849

List papeži od ruského císaře

Z Říma dne 21. února se píše, že ruský císař v uctivém a úslužném listu papeži nabízel pomoc vojenskou a obzvláště peníze. Také se povídá, že si papež od ruského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

21. únor 1849

Zmatky v severním Turecku

Z Carihradu 21. února.
Zde se co den větší vyskytuje domnění, že na jaře vypuknou opravdivé zmatky v severním Turecku (totiž ve slovanských zemích). Z každé provincie docházejí sem zprávy o ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

19. únor 1849

Slíbeno městu 100.000 zl.

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Přede vším sděloval měsťanosta zprávu o výsledku deputace. Slíbeno městu 100.000 zl., o nichž sě však neví, zdali je vladař daroval nebo bez ouroků ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

19. únor 1849

Odcizené městské dvacetníky

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Co se týče odcizených městských dvacetníků, jenž v oběhu se nacházejí, můžeme z nejjistějšího pramene oznámiti, že ne několik, ale toliko jeden arch ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

19. únor 1849

Vichr ve Vídni

Z Vídné 19. února.
Dne 15. a 16. t. m. panoval zde opět velký vichr, jenž mnoho střech odkryl a mnoho komínů sházel. Za příčinou učiněných škod za dnů říjnových povstane bezpochyby zajimavý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

19. únor 1849

V královském divadle v Glasgowě hořelo

Dne 19. t. m. se přihodilo v Glasgowě veliké neštěstí. V královském divadle bylo četné obecenstvo shromážděno a kus se právě začal; tu povstal v divadle křik: „Hoří!" Plyn se totiž vyhrnul a byl ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

18. únor 1849

Toleranční daně Židů

Židé se nyní na běh věci kysele dívají. Měli za zrušení toleranční daně platili ve pěti letech 1,200.000 zl. stř.; nezaplatili ale ani v loni, ani letos část na tyto roky vypadající. Nyní jim bylo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

18. únor 1849

Losování státního dluhu

Dne 1. března o 10 hod. dopoledno bude dle patentu od 21. března 1848 předsevzato sto a devadesáté deváté losování staršího státního dluhu v určeném k tomu bankovním domě v Singerstrasse.

Hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

18. únor 1849

Kontribuce Segedínským

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Jak známo, byli Segedínští posud nejhorlivější přívrženci Košutovi. Jeho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

18. únor 1849

Rakouské loďstvo

Z Terstu 18. února.
Včera pustila se naše vojenská paroloď „Vulcan" na vyzvědy až k samým Benátkám. Albiniho loďstvo nebylo ani vidět. Rakouská vláda prý skoupila od pašete egyptského 1 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

17. únor 1849

Socha Jelačiće-bána

Akademický sochař Tomáš Saidan dohotovil modell na sochu Jelačiće-bána v chorvátském národním kroji, která pracována jest s velikou pilností a chvalným výrazem charakteru dle originálu podobizny ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

17. únor 1849

Vystěhování do Ameriky

Chuť k vystěhování jest pořád rozsáhlejší, i nejsou to chudí lidé, kteří se hodlají vystěhovat do Ameriky, nýbrž nejvíce lidé, kteři mohou přece 2—3000 zl. stř. s sebou vzíti; kojí se totiž nadějí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

17. únor 1849

Sezení říšské raddy

Z Mnichova 17. února.
Dnešní sezení říšské raddy bylo velmi zajímavé. Na návrh hraběte Arco-Valley-a hlasovala komora jednohlasně vyvoláním jmen pro jeho vyjádřeni: „Komora říšských radd ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

17. únor 1849

Návrhy ministra Sterbiniho

Z Říma 17. února.
Návrh ministra Sterbiniho, aby se duchovenské statky v zemi za statky národní prohlásily, jest již přijat a dne 13. února dekretem potvrzen. Novější návrh Sterbiniho, jejž ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

17. únor 1849

Papežova žádost o intervenci rakouskou

Z Gaety od 17. února se píše, že papež ke kardinálům promluvil, že se raději poděkuje, nežli by Rakousko o intervenci žádal. Na to prý kardinál Macchi odpověděl: „Svatý Otče, vy nesmíte a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

16. únor 1849

200.000 pro obec Pražskou

Slyšíme, že naší městské deputaci povoleno jest v Holomouci pro obec Pražskou 200.000 zl. stř. , a sice 100.000 v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

16. únor 1849

Španělská vláda a Řím

Španělská vláda chtěla ozbrojeným prostřednictvím uvésti papeže do Říma a dopomoci mu práv jemu co světskému mocnáři náležejících; proti tomu vede sardinská vláda protest, klerý ouředně sdělen byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února.
Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. On svrhl celý magistrát, všechny král. třicátnické a ouředníky u solního ouřadu, vzal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

15. únor 1849

Několik archů dvacetníků se ztratilo

Poněvadž se několik archů dvacetníků od Pražské městské raddy vydaných bylo ztratilo, nyní pak tytéž v oběhu se pozorují, činíme P. T. obecenstvo na toto zneužití pozorné. Takové poznají se po ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

15. únor 1849

Welden se na to dívat nemůže

Doslýcháme, že pan fml. Welden se na to Vídeňské neštěstí již déle dívat nemůže, a z této příčiny slavné ministerstvo žádal, by jemu tento peprný ouřad sejmulo. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

14. únor 1849

Ferdinandova severní železnice

W měsíci lednu obnášel na cis. Ferdinandově severní železnici příjem z 42.474 osob a 260.033 centnéřů ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 38, 14.2.1849

14. únor 1849

Mészaros ve sněmu Debrecínském

Povídá se, že Mészaros ve sněmu Debrecínském své nešťastné vedení války omlouval taklo: „Lidé, patříte—li na vojsko, kleré jsem vedl, uznáte sice, že jsem měl vojska hojně, avšak co jsem měl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 38, 14.2.1849

14. únor 1849

Zlodějství a vtrhnutí do koslelů

Z Vídně 14. února.
Skoro každodenně jest slyšeti o zlodějstvích a vtrhnutích do koslelů, které se spáchaly v mnoha vesnicích v okolí Videňském. Brzké oučinkování dobře zřízené venkov... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

14. únor 1849

Vlaské záležitosti

Z Brusselu 14. února.
Plnomocníci Sardinska, Anglicka a Francouska ve vlaské záležitosti již sem včera přijeli. Sardinský plnomocník markýz Ricci odbýval již návštěvu u belgického mi... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

14. únor 1849

Rokování o záležitostech vlaských

Z Brusselu 14. února.
Podobá se, že se zde přece skutečně rokovati bude o záležitostech vlaských; ale nejisté jest, zdali se tato práce podaří a zamotaná tato záležitost rozvine. Nej... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

13. únor 1849

Navrácení svěstké moci papežovi

Ujišťuje se, že co nejdřív katoličtí mocnářové sestoupějí v poradu o navrácení svěstké moci papežovi. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

13. únor 1849

Obrazárna Benátská

Anglický časopis Alheneum oznamuje, že prý bude obrazárna Benátská, jedna z nejznamenilějších v Evropě, prodána, a sice proto, aby za stržené peníze mohla být válka s Rakouskem udržena. Mnoho osob ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

13. únor 1849

Srbové porazili Maďary u Aradu

Z Bělehradu 13. ún.
Dle nejnovějších právě došlých zpráv porazili Srbové pod generálem Todorovičem Maďary u Aradu ouplně. Bitva byla strašlivá, celé tři dny se bez přestání tloukli; krve bylo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

13. únor 1849

Psaní Windischgrätze Srbům

Bělehradské Noviny píší dne 13. února:
Máme bezpečnou vědomost, že sv. patriarcha nedávno doslal od kn. Windischgrätze dvě psaní z Budína, jedno od 11. a druhé od 14. ledna. V prvním ho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

12. únor 1849

Slavný Mazzini přijel do Janova

Z Janova dne 12. února.
Slavný Mazzini přijel včera do tohoto města na své cestě z Marseillu. Mazzini je zakládatel školy, která si hledí sjednocení Vlach a utvoření republiky z ní. Svoláni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

12. únor 1849

Armády Bosny

Z Brodu 12. února.
Po celé Bosně činí se přípravy k vojně. Od hodnověrných lidí jsem se právě dověděl, že do Trávníku přibylo as 30.000 řadového vojska tureckého. Ještě něco. Vezír povolal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

12. únor 1849

Římští triumviři

Z Říma 12. února.
Ústavní sněm jmenoval již triumviry; tito jsou: advokát Armelini, advokát Aurelio Saliceli (Neapolilán, který již v království neapolském byl ministrem milosti a sp... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849

12. únor 1849

Bém byl zajat ale opět upláchl

Sedmihradsko. Ze Sibína, 12. Února.
Cís. vojsko dobylo potud 21 děl a zajalo přes 1000 povstalců. Bém opět jen s velikou nouzí upláchl. Praví se, že byl již zajat od jednoho důstojníka pluku ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

11. únor 1849

Komárno nebude asi dlouho odporovati

Z Peště 11. února.
Komárno nebude asi dlouho odporovati, aspoň by komandant Majthényi dávno byl již vzdal pevnost, kdyby nebyl příliš přísně střežen, zvláště ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

11. únor 1849

Do Bologny přišla zpráva o prohlášení republiky v Římě

11. února večer přišla do Bologny zpráva o prohlášení republiky v Římě. Hned se rozléhal po ulicích zpěv a hlučná hudba, ale i posměch a proklínání. Papežský znak byl všude stržen s veřej... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

11. únor 1849

Ruské obsazení Mullan a Valach

Journal des Débats podává předůležitý dopis z Cařihradu od 25. ledna; krátký obsah jeho jest, že anglická vláda důrazně vystoupiti hodlá proti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

11. únor 1849

Výkazu o choleře ze Lvova

Ze Lvova 11. února.
Ve výkazu o choleře, zhotoveném dle zpráv až k poslednímu lednu, uvedeno jest 100 dědin v 12 krajích, v kterých ještě při psáni oněch zpráv panovala cholera, a v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

11. únor 1849

Nový kabinet v Lissabonu

Z Lissabonu 11. února.
Nový kabinet jest následovně sestaven: Finanční záležitosti má Lopez Branco; vojenské baron ďOrem; marinu Sa Dargas; domácí záležitosti Saldanha; zahraniční Gomes de ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

10. únor 1849

Benátské dlužní úpisy

Z Benátek 10. února.
Zdejší vláda oznámila dne 7. t. m., že suma 108.000 lirů ve městských dlužních úpisech, které rozličným armádním dodávačům vydány byly, neprodleně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

9. únor 1849

Železnice do Lubláně

Ještě, v tomto letě nebo nejdéle na podzim bude železná dráha aspoň do Lubláně otevřena, a do té doby budou také nejdůležitější silnice ke spojení s drahou vystavěny. Že drážeň na tak zvaném ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

9. únor 1849

V Římě byla uzavřena republika

Telegrafická depeše z Terstu přinesla tulo důležitou zprávu:

V Římě byla dne 9. února o 2 hodinách ráno uzavřena republika.

Římský ústavodárný sněm vystavil tento i základní zákon pro ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

7. únor 1849

Pan Ed. Lad. Svěrák

Pan Ed. Lad. Svěrák odevzdal resižerství českého divadla svou romantickou smutnohru: „Klášter sv. Tomáše". Budeme kus tento bohdá brzo na prknách viděti, jeden oud čes... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

7. únor 1849

Schmerling ve Frankfurtu

Schmerling se vyjádřil ve Frankfurtu říšskému ministerstvu, že chce Rakousko v hlavních věcech tou samou cestou kráčeti k usjednocení nár. sněmu s německými ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

7. únor 1849

Nedostatek stříbrných peněz

Oznámení. Dáno 7. února.
Poněvadž panuje nedostatek stříbrných peněz, viděli se nížepsaní přinuceny, pro pohodlnější vyplácení svých dělníků vydávati od 1. února poukázky na 10 a 20 kr. stř., ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

7. únor 1849

Palmerston proti Rakousku jedná

Z Terstu 7. února.
S jakou nenávistí a jak nepoctivě anglický ministr zahraničních věcí Palmerston proti Rakousku jedná, svědčí tato věc: Poněvadž povstalí Benátčané nechtí na svých vlastních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

6. únor 1849

Stříbro hr. Batthyanyho

Z Vídně.
Stříbro hr. Batthyanyho v Pešťanském banku bylo od tamní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

6. únor 1849

Osvobozeni od daně za vytyčování korouhví

Z Vídně.
Všechny lodě bez nákladu plavící se po Dunaji jsou od nynějška osvobozeni od tak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

6. únor 1849

Pruské pevnosti se připravují

Z dopisu z Berlína se dovídáme, že jsou přemnohé východní pruské pevnosti jakož i Špandava k vojně připraveny. Všecky ostatní pevnosti v zemi mají se co nejdříve připraviti; nejprvé prý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

6. únor 1849

Reklamace vojně povinnovaných

Dne 6. února byly ve velkém sále senátu na staroměstské radnici odevzdávány od konskribovaných a k vojně povinnovaných neb od jejich rodičů a poručíků reklamace, kleré podlé oznámení od 30. ledna ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

3. únor 1849

21. váleční bulletin.

Dle právě došlé telegrafické depeše ode dne 3. února 1849 vzdala se pevnost Leopoldov včera dne 2ho o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost. Polní podmaršál Šimunič ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

3. únor 1849

Telegraf do Terstu

Z Celje 3. února.
Telegraf odtud do Terstu již tak daleko jest dokončen, že drát jest natažen, a elektro-magnetické stroje ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

2. únor 1849

Odvod pro Prahu

Stranu nového odvodu pro Prahu vydal purkmistr toto ohlášení:

Dle nového prozatímního odvodního patentu od 5. prosince 1848, č. 898 a následních vysokých ministeriálních nařízení má j... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849
[odvod, 1849]

2. únor 1849

Zdvihla se stolice Oravská

Jak se dovídáme, zdvihla se na vzkázání Hurbanovo a Štúrovo celá stolice Oravská; sbírají se silné houfy vysokých a rázných těchto horanů, aby k vojsku Hurbanovu, jak se tam vůbec slovens... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

2. únor 1849

Maďarská emigrace v Paříži

Pulský se Szallayem, tchánem Košutovým, ujel přes Vratislavu, Drážďany a Brussel do Paříže. Novinář Mahler, vůdce povstanců Haug jsou taktéž tam; Tausenau jede prý tam s mnohými vysokými Maďary, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

2. únor 1849

Polytechnický ústav v Brně

Brněnský sněm uzavřel zříditi v Brně polytechnický ústav a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849
[Brno, 1849]

2. únor 1849

Bankovky v Maďarsku

Rakouské bankovky mají v Uhřích velikou cenu. Dávají se za ně maďurské bankovky s 5 až 10 ze sta agio. Za zlaté peníze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

2. únor 1849

Vyšší lékařská radda

JCM. povolil dne 2. února, aby se zřídila vyšší lékařská radda v ministerstvu dom. záležitostí, a jmenoval vyššími lékařskými raddami dra. Güntnera, dvorního raddu a prvního životního lékaře, s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

2. únor 1849

Paroloď rakouská Vulcano

Z Terstu 2. února.
Vojenská paroloď rakouská Vulcano vrazila na jinou paroloď převážející istrianské a dalinatinské pobřežní lodě k Benátkám. Z blízka poznána byla co rakouská vojenská lod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

2. únor 1849

Ukončí se první čtení díla úslavního

Z Frankfurtu 2. února.
Zejtra se bude hlasovati o posledních sadách formálního dílu ústavy, čímž se ukončí první čtení díla úslavního, vyjma několik článků o základních právech. Výbor ústavní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

2. únor 1849

Vyšetřování spiknuti dne 29. června

Z Paříže 2. února.
Pilně se pracuje na předběžním vyšetřování spiknuti dne 29. června. Včera večer se odebral vyšetřující soudce do vězení v policejní prefektuře, aby vyslechl uvězněného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

2. únor 1849

Některé kmeny Arabů povstaly

Z Paříže, 2. Února.
Smutné zprávy přišly z Algieru, neb některé kmeny Arabů kol Maskary povstaly a zničily jedno oddělení Francouzů, 200 mužů silné. Též prý sultán Marokkanský chová se ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

1. únor 1849

Učitelská stolice babictví

Konkurs vypsán na učitelskou stolici theoretického a praktického babictví na babickém ústavě v Černovicich (600 zl.) - na ouskultantství u ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

1. únor 1849

Poln. podm. hrab. Lamberg přenesen do Budíně

Z Vídně dne 3. 2.
Z Peště od 1. února se píše, že kníže Windischgrätz mrtvolu poln. podm. hrab. Lamberga tak hanebně zavražděného nechal v slavném průvodu a při zvonění všemi zvony od ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

1. únor 1849

Mierosławski vede vojsko sicilské

Z Palerma obdrželi jsme tento list od 1.února:
Přijel sem Ludvík Mierosławski, pozván od vlády sicilské, aby zřídil zemské vojsko. Podle ústavy sicilské je president vlády zároveň ná... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

1. únor 1849

Gomm velitelem anglických vojsk ve východní Indii

Londýn, 1. Února.
Billa o suspendování Habeascorpusakty jest již od královny sankcionirována. Sir William Gomm jest již ouředně prohlášen za velitele anglických vojsk ve východní Indii, ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849